Nezdanitelné části základu daně v roce 2021

Příslušné částky lze odečíst od základu daně z příjmů fyzické osoby, snižují tedy daňovou povinnost fyzické osoby. Nezdanitelné části základu daně lze uplatnit pouze po uplynutí zdaňovacího období v daňovém přiznání nebo při ročním zúčtování prováděném zaměstnavatelem.

Které to jsou, najdete v § 15 ZDP.

Dary – bezúplatná plnění ( § 15 odst. 1 ZDP)

Od základu daně lze odečíst hodnotu bezúplatných plnění (tj. darů) poskytnutých vyjmenovaným subjektům pro účely vyjmenované v ustanovení § 15 odst. 1 ZDP.

Za toto plnění se přitom považuje i bezpříspěvkový odběr krve a jejich složek (oceňuje se částkou 3.000 Kč), odběr orgánu od žijícího dárce (20.000 Kč) a odběru krvetvorných buněk (20.000 Kč).

Úhrnná hodnota těchto darů musí ve zdaňovacím období přesáhnout 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15% ze základu daně.

Úroky z úvěru na bytové potřeby (§ 15 odst. 3 a 4 ZDP)

Jedná se o úroky zaplacené za zdaňovací období z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru poskytnutého bankou apod. a použitého na financování vlastních bytových potřeb či nejbližších příbuzných. 

Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti, nesmí překročit 150.000 Kč.

Pokud k obstarání bytové potřeby financované z úvěru došlo před 1.1.2021, je možné podle předchozích ustanovení odečíst od základu daně až 300.000 Kč.

Příspěvek na penzijní připojištění (§15 odst. 5 ZDP)

Příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění, penzijní pojištění či doplňkové penzijní spoření lez odečíst od základu daně v celkové úhrnu až 24.000 Kč a to z částky převyšující výši, při které náleží maximální státní příspěvek.

Pojistné na soukromé životní pojištění (§15 odst. 6 ZDP)

Zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění poplatníka. Maximální částka, kterou lze odečíst od základu daně za zdaňovací období, činí v úhrnu 24.000 Kč. To i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více pojišťovnami.

Členské příspěvky odborové organizaci (§15 odst. 7 ZDP)

Členské příspěvky člena odborové organizace zaplacené odborové organizaci, která podle svých stanov obhajuje hospodářské a sociální zájmy zaměstnanců. Takto lze odečíst od základu daně částku do výše 1,5% zdanitelných příjmů (vyjma příjmů podle § 6 ZDP zdaněných srážkovou daní), maximálně však do výše 3.000 Kč ta zdaňovací období.

Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (§ 15 odst. 8 ZDP)

Od základu daně lze odečíst úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (složení nebo uznání dílčí kvalifikační zkoušky) Úhrady za zkoušky lze odečíst nejvýše do výše 10.000 Kč. Poplatník, který je osobou se zdravotním postižením, si může odečíst až 13.000 Kč, poplatník, který je osobou s těžším zdravotním postižením, si může odečíst až 15.000 Kč. Nejedná se ovšem o úhrady za běžné studium na SŠ, VŠ, ani o různé vzdělávací kurzy.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>