Připravili jsme pro Vás WEBINÁŘ zdarma!

ÚČTOVÁNÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

1
Na koho vede zaměstnavatel evidenční list?
2
Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, m. j. obsahuje
3
Zaměstnavatel, jde-li o obchodní společnost nebo družstvo, vede (vedl) seznam společníků, členů statutárních orgánů a dozorčí rady za jednotlivé kalendářní měsíce včetně odvodů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
4
Zaměstnavatel vede evidenci
5
Zaměstnavatel dále vede evidenci o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zák. č. 155/1995 Sb.
6
Vystavená potvrzení dle bodu 4) a 5) zaměstnavatel
7
Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat mzdové listy nebo účetní záznamy pro účely důchodového pojištění
8
Stejnopisy evidenčních listů jsou zaměstnavatelé povinny
9
Změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání a pro výši a výplatu dávky jsou zaměstnavatelé povinni písemně hlásit, není-li určeno jinak
10
Evidenční list se vede pro každého občana za jednotlivý kalendářní rok
11
Ode dne dovršení důchodového věku se za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby
12
Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o invalidní důchod, založí pro něj zaměstnavatel evidenční list
13
Zaměstnavatel je povinen zaslat evidenční list ČSSZ ode dne zápisu údajů dle § 38 odst. 4 zák. č. 582/1991 Sb. nebo ode dne svého zániku
14
Evidenční list je zaměstnavatel povinen předložit orgánu sociálního zabezpečení
15
Při úmrtí občana se evidenční list