1
Jak se člení náklady a výnosy z pohledu struktury výkazu zisku a ztráty?
2
Je poskytnutí tzv. ochranného nápoje daňově uznatelným nákladem?
3
Je provize účtovaná v souvislosti s pořízením stravenek plně daňově uznatelným nákladem?
4
Je možné v účetnictví vzájemně zúčtovávat (kompenzovat) náklady a výnosy?
5
Postačí označit drobný reklamní předmět, který má být uplatněn jako daňový náklad logem poskytovatele?
6
Daň z nemovitých věcí se uznává jako daňový náklad ve výši, jak je zaúčtována v účetnictví bez ohledu na skutečnost, zda byla zaplacena?
7
Je škoda, způsobená neznámým pachatelem daňově uznatelným nákladem?
8
Zákonné zdravotní pojištění, se uznává jako daňový nákladech jen za zákonem o daních z příjmů stanovených podmínek?
9
Kdy jsou úroky z prodlení daňovým nákladem, resp. zdanitelným výnosem?
10
Je jednatel společnosti s ručením omezeným spojenou osobou podle zákona o daních z příjmů?