1. 
Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Rozhodný příjem pro rok 2021 činí:

2. 
Pokud zaměstnavatel oznamuje okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, činí tak

3. 
Podpůrčí doba u ošetřovného je v současné době prodloužena o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení pro péči o děti nebo školy nebo jejich části z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Toto zvýhodnění trvá jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii, a to

4. 
Zaměstnanec nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je žákem, je uzavřena z důvodu epidemie Covidu. Splní-li ostatní podmínky, má nárok na ošetřovné zaměstnanec

5. 
Jak se mohou vystřídat oprávnění při péči o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je žákem, je uzavřena z důvodu epidemie Covidu?

6. 
Jaká je výše ošetřovného za kalendářní den po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii?

7. 
Mají (při splnění dalších stanovených podmínek) nárok na „izolačku“ osoby samostatně výdělečně činné?

8. 
Nárok na „izolačku“ mohl vzniknout nejdříve za den 1. 3. 2021 a trvá nejdéle do

9. 
„Izolačka“ náleží zaměstnanci

10. 
„Izolačku“ vyplácí zaměstnanci jeho zaměstnavatel. Jakým způsobem se zaměstnavateli částka, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku, uhradí?

11. 
Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení činí pro rok 2021 částku

12. 
V loňském roce došlo k prominutí části pojistného na sociální zabezpečení placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Toto prominutí se týkalo pojistného, které byli povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného za měsíce