1. Jak je označován proces související s uzavíráním účetních knih?
2. Podléhají inventarizaci účty časovému rozlišení?
3. Může podnikatelský subjekt sestavit výkaz zisku a ztráty v účelovém členění?
4. Schodek v pokladní hotovosti bude účetní jednotkou vyúčtován v rámci?
5. Musí účetní jednotka upravit účtování na účtech časového rozlišení vnitřním předpisem?
6. Může účetní jednotka, při periodické inventarizaci, zjistit skutečný stav zásob i k jinému okamžiku, než je okamžik sestavení účetní závěrky?
7. Jestliže okamžiku sestavení účetní závěrky, předchází okamžik zpracování přiznání k dani z příjmů, účtuje účetní jednotka odhadovanou daňovou povinnost prostřednictvím
8. Podléhají inventarizaci vedle pohledávek i k nim vytvořené opravné položky?
9. Rezerva na nevyčerpanou dovolenou spadá do kategorie rezerv?
10. Má nedoložené manko na zásobách dopad na v minulosti uplatněný odpočet DPH?