Správné odpovědi testu

Mzdy, platy, dohody

1. Kde je možné sjednat  mzdu?

c) V pracovní smlouvě nebo v kolektivní smlouvě nebo v jiné smlouvě.

2. Jde-li o odměňování platem,  je možné  uplatnit hodinovou formu odměňování?

c) Nelze uplatnit hodinovou formu odměňování.

3)  Prohlubování kvalifikace zaměstnance (např. v kurzu výpočet. techniky) je

a) povinností zaměstnance, zaměstnavatel je oprávněn nařídit zaměstnanci účast na školení k prohloubení kvalifikace a účast v kurzu se považuje za překážku v práci, po kterou přísluší zaměstnanci mzda jako kdyby pracoval.

4) Zaměstnanec, jehož pracovní doba včetně půl hodiny přestávky na jídlo a oddech je od 6.00 do 14.30 hod., byl vyslán na pracovní cestu. Odjíždí první den rychlíkem v 6.00 hod., do místa výkonu práce na služební cestě přijede v 10.00 hod. Vrací se druhý den opět rychlíkem s odjezdem ve 14.30 hod., návrat domů v 18.00 hod. Jaká mzda či její náhrada přísluší zaměstnanci první den cesty od 6.00 do 10.00 hod. a druhý den od 14.30 do 18.00 hod.?

b) První den mu za dobu jízdy od 6.00 do 10.00 hod. přísluší mzda jako kdyby pracoval (náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku jen, pokud by mu v důsledku jízdy ve vlaku nějaká mzda ušla), druhý den za jízdu ve vlaku mimo pracovní dobu (tedy od 14,30 hod.) nedostane žádnou mzdu ani její náhradu.

5) Po dobu dovolené přísluší zaměstnanci

b) náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku.

6) Za mzdu (plat) se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti se zaměstnáním

c) náhrada mzdy (platu), odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií) nebo obligací a odměna za pracovní pohotovost.

7) Podle zákoníku práce jsou  při odměňování  mzdou povinně upraveny příplatky za

b) Práci přesčas, ve svátek, noční práci, práci o sobotách a nedělích  a ve ztíženém pracovním prostředí.

8) Mzda /plat  je  splatná/ý 

b) V den výplatního termínu. Připadne-li výplatní termín na den pracovního klidu, je            mzda / plat  splatná/ý nejbližší předchozí pracovní den.

9) Prací přesčas je u zaměstnanců s kratší pracovní dobou :

a) Práce přesahující stanovenou týdenní pracovní dobu určenou zaměstnavatelem pro dané pracoviště. 

10) Zaměstnanec v rozhodném období leden až březen odpracoval celkem (460 hod., z toho 20 hod. přesčas), neodpracoval 80 hod.). Stanovená týdenní pracovní doba je 40 hod. Celkem jeho hrubá mzda (příjem) činila 65 000 Kč, z toho náhrady mzdy       4 000 Kč a odměna za pracovní pohotovost 1 000 Kč. Jaký je průměrný hodinový výdělek k 1.4.?

c) Průměrný hodinový výdělek   činí 60 000 :  460 = 130,43 Kč

11) Kolik by činil v případě uvedeném pod bodem 10. průměrný hodinový výdělek vypočítaný z průměrného hodinového výdělku v případě, že by tento zaměstnanec obdržel v březnu roční cílovou odměnu ve výši 80 000 Kč? Předpokládaný (plánovaný) rozsah směn daného zaměstnance činí v prvním čtvrtletí 520 hodin. 

c)    80 000 : 4 = 20 000,    20 000 x 480 : 520 = 18 461,54

       (60 000 + 18 461,54) : 460 = 170,57 Kč

12) Zaměstnanec koná práci přesčas u zaměstnavatele, který není rozpočtovou ani příspěvkovou organizací, ve všední den v rozsahu 8 hodin. V následujícím měsíci  bude čerpat náhradní volno za tuto práci přesčas. Přísluší tomuto zaměstnanci  příplatek za práci přesčas a pokud ano v jaké minimální výši? 

b) ne

13) Zaměstnanec je odměňován hodinovou mzdou a  koná práci přesčas ve svátek, který připadl na jeho jinak obvyklý pracovní den v rozsahu 10 hodin. Za tuto práci přesčas ve svátek bude čerpat náhradní volno ještě v daném kalendářním  měsíci. Vznikne tomuto  zaměstnanci nárok na nějaký  příplatek? (V kolektivní smlouvě ani ve mzdovém předpisu organizace nejsou nad rámec zákoníku práce stanoveny další příplatkové mzdy).

b) Nevznikne mu nárok na příplatek za práci přesčas, protože čerpal náhradní volno, ale vznikne mu nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku v době čerpání náhradního volna  (100 % průměrného výdělku) za práci ve svátek.

14) Zaměstnankyně má sjednán kratší pracovní úvazek, a to ve výši 20 hodin týdně. Po dohodě s organizací bude pracovat nad rámec svého individuálního úvazku až do výše 40 hodin týdně. (V organizaci je stanovena pracovní doba ve výši 40 hod. týdně.) Jak budeme posuzovat tuto práci nad stanovený úvazek?

b) Nejedná se o práci přesčas. 

15) Zaměstnanec koná práci ve směně, která má tento rozsah: 15.00 až 23.00 hod.. Bude tomuto zaměstnanci náležet příplatek za noční práci ? 

a) Ano, protože noční práce je v práce konaná v době od 22 do 6 hodin.

16) Zaměstnanec vstoupil do  zaměstnání dne 1.7. 2020, které ukončil 29.4.2021.  Onemocněl    dne 3.5.2021.    Jaké je rozhodné období pro  nemocenské.

b) RO od 1.7.2021 do 31.3.2021

17) Zaměstnanec  nastoupil do pracovního poměru dne 1.6. na dobu neurčitou a od 3.6. kal. roku  začal ošetřovat nemocné dítě. Ošetřovné trvalo do 18.6. kal. roku . Zaměstnavatel s ním rozvázal  pracovní poměr ve zkušební době dne 23.6. kal. roku. Rozhodným obdobím pro výpočet ošetřovného je doba od 1.6. do 23.6. kal. roku. Mzda byla určena ve výši 30 000 Kč. Vypočtěte  pravděpodobný příjem.

b) 30 000 : 20 x 15= 22 500 , 22 500 : 30 = 750 Kč

Chcete vědět, jak správně na

pracovní smlouvy, dohody a platy bez chyb??

Chcete mít jistotu, že máte vše správně?

 

Jistotu budete mít díky online školení 

Pracovní smlouvy, DPP, DPČ - další aktuální informace a témata