Test k ověření znalostí zdarma

Pohledávky - účetní a daňové aspekty

Znáte odpovědi na následující otázky? Odpovězte a ihned získáte správné odpovědi. 

Správné odpovědi získáte zdarma.

1
Podle § 8a zákona o rezervách mohou být tvořeny zákonné opravné položky ve výši 100% z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky?
2
Může být tvořena zákonná opravná položka k pohledávce vzniklé z titulu smluvní pokuty?
3
Podmínky daňového odpisu pohledávek upravuje zákon o rezervách?
4
O pohledávkách z obchodních vztahů účtuje podnikatelský subjekt?
5
Musí být u pohledávky v cizí měně účtováno i o příslušné cizí měně?
6
O pohledávce z titulu zálohy na dlouhodobý hmotný majetek se u podnikatelů účtuje v účtové skupině 15?
7
Podle kterého ustanovení zákona o rezervách se tvoří zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení?
8
Podléhají inventarizaci vedle pohledávek i k nim vytvořené opravné položky?
9
Jak bude oceněna v rozvaze koupená pohledávka u postupníka?
10
Účtují, resp. sledují účetní jednotky pohledávky i na podrozvahových účtech?