Správné odpovědi testu

Pohledávky

1. Podle § 8a zákona o rezervách mohou být tvořeny zákonné opravné položky ve výši 100% z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky?

c) po uplynutí více jak 30 měsíců

2. Může být tvořena zákonná opravná položka k pohledávce vzniklé z titulu smluvní pokuty?

b) ne

3. Podmínky daňového odpisu pohledávek upravuje zákon o rezervách?

b) ne

4. O pohledávkách z obchodních vztahů účtuje podnikatelský subjekt?

a)v účtové skupině 31

5. Musí být u pohledávky v cizí měně účtováno i o příslušné cizí měně?

a) ano

6. O pohledávce z titulu zálohy na dlouhodobý hmotný majetek se u podnikatelů účtuje v účtové skupině 15?

b) ne

7. Podle kterého ustanovení zákona o rezervách se tvoří zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení?

c) § 8

8. Podléhají inventarizaci vedle pohledávek i k nim vytvořené opravné položky?

a) ano

9. Jak bude oceněna v rozvaze koupená pohledávka u postupníka?

a) jmenovitou hodnotou

10. Účtují, resp. sledují účetní jednotky pohledávky i na podrozvahových účtech?

a) ano

Chcete vědět vše o pohledávkách a mít všechny doklady správně?

 

Vše se dozvíte na online školení 

Pohledávky - účetní a mzdové aspekty