Test k ověření znalostí zdarma

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2021

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1
Jak je označován proces související s uzavíráním účetních knih?
2
Podléhají inventarizaci účty časovému rozlišení?
3
Může podnikatelský subjekt sestavit výkaz zisku a ztráty v účelovém členění?
4
Schodek v pokladní hotovosti bude účetní jednotkou vyúčtován v rámci?
5
Musí účetní jednotka upravit účtování na účtech časového rozlišení vnitřním předpisem?
6
Může účetní jednotka, při periodické inventarizaci, zjistit skutečný stav zásob i k jinému okamžiku, než je okamžik sestavení účetní závěrky?
7
Jestliže okamžiku sestavení účetní závěrky, předchází okamžik zpracování přiznání k dani z příjmů, účtuje účetní jednotka odhadovanou daňovou povinnost prostřednictvím
8
Podléhají inventarizaci vedle pohledávek i k nim vytvořené opravné položky?
9
Rezerva na nevyčerpanou dovolenou spadá do kategorie rezerv?
10
Má nedoložené manko na zásobách dopad na v minulosti uplatněný odpočet DPH?