Správné odpovědi testu

Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2021

1. Jak je označován proces související s uzavíráním účetních knih?

c) účetní uzávěrka

2. Podléhají inventarizaci účty časovému rozlišení?

a) ano

3. Může podnikatelský subjekt sestavit výkaz zisku a ztráty v účelovém členění?

a) ano

4. Schodek v pokladní hotovosti bude účetní jednotkou vyúčtován v rámci?

b) finančního výsledku hospodaření

5. Musí účetní jednotka upravit účtování na účtech časového rozlišení vnitřním předpisem?

a) ano

6. Může účetní jednotka, při periodické inventarizaci, zjistit skutečný stav zásob i k jinému okamžiku, než je okamžik sestavení účetní závěrky?

a) ano

7. Jestliže okamžiku sestavení účetní závěrky, předchází okamžik zpracování přiznání k dani z příjmů, účtuje účetní jednotka odhadovanou daňovou povinnost prostřednictvím

c) vytvořené rezervy

8. Podléhají inventarizaci vedle pohledávek i k nim vytvořené opravné položky?

a) ano

9. Rezerva na nevyčerpanou dovolenou spadá do kategorie rezerv?

b) účetních (ostatních)

10. Má nedoložené manko na zásobách dopad na v minulosti uplatněný odpočet DPH?

a) ano

 

Chcete mít účetní závěrku a uzávěrku bez chyb?

 

Vše o tématu se dozvíte na online školení

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A ZÁVĚRKA 2021

 

 

Dozvíte se například:

CODIV-19

Jaký je postup při zaúčtování účetních případů souvisejících s pandemii COVID-19 (dotace na nájemné, Antivirus, ochranné pomůcky, testování zaměstnanců atd.).

Inventarizace

Jaký je správný účetní a daňový postup inventarizačních rozdílů (z hlediska daně z příjmů a DPH).

Novela zákona

Jaká jsou pravidla pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů dle novely zákona o obchodních korporací 2021.

ale probereme i spoustu dalších témat.