Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty

správné odpovědi testu

1. Kde jsou v účetní závěrce vykazovány hmotné movité věci, vymezené účetní jednotkou jako dlouhodobý hmotný majetek?

a) v rozvaze v části stálá aktiva 

2. Je možné uplatnit zvýšenou hraniční částku pro hmotný majetek více jak 80 tis. Kč (zákonem
č. 609/2020 Sb. - novela ZDP) již pro samostatné hmotné movité věci pořízené v roce 2020?

a) ano

3. Posuzuje se technické zhodnocení u hmotného majetku (z pohledu daně z příjmů) stejně jako u dlouhodobého hmotného majetku (z pohledu účetnictví)?

b) ne

4. Jsou úroky, např. z úvěru související s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku součástí jeho ocenění?

b) ano, pokud tak účetní jednotka rozhodne

5. Musí účetní jednotka sestavit odpisový plán?   

a) ano

6. Metodu komponentního odpisování upravuje zákon o daních z příjmů?

b) ne 

7. Kde jsou v účetní závěrce vykazovány hmotné movité věci, vymezené účetní jednotkou jako drobný hmotný majetek?

c) jedná-li se o významnou částku uvádí se jejich hodnota v příloze v účetní závěrce

8. Posuzuje se překročení hraniční částky výdajů na technické zhodnocení u nehmotného majetku odepisovaného podle § 32a ZDP (z pohledu daně z příjmů) ve zdaňovací období?

a) ano

b) ne 

9. Co vyjadřuje hodnota oprávek u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku?

c) celkovou výši (kumulovaných částek) účetních odpisů

10. Snižuje dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jeho ocenění?

a) ano

11. Mimořádné odpisy mohou být uplatněny u hmotného majetku pořízeného 

c) od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

12. Lhůta pro úpravu odpočtu DPH činí 5 let u movitých věcí

a) ano

13. Jak se u hmotného majetku ve spoluvlastnictví se vede evidence majetku?

b) u spoluvlastníků ve výši jejich spoluvlastnického podílu

14. Odpisováním podle ZDP se rozumí zahrnování odpisů hmotného majetku, používaného k výdělečné činnosti, evidovaného u poplatníka, do výdajů (nákladů)

c) k zajištění zdanitelných příjmů

15. Jaká je minimální doba trvání finančního leasingu hmotného movitého majetku, zařazeného v odpisové skupině 3 stanovená ZDP?

c) 114 měsíců

16. Plátce pořizuje osobní automobil od jiného plátce. Automobil bude využíván k ekonomické činnosti i k soukromým účelům ředitele obchodní korporace. Plátce

b) má nárok na odpočet v poměrné výši

17. Při zajišťovacím převodu vlastnictví hmotného majetku s výpůjčkou hmotný majetek 

a) může odpisovat pouze vypůjčitel (dlužník)