Nehmotný a hmotný majetek – účetní a daňové aspekty

správné odpovědi testu

1. Způsob hospodaření příspěvkových organizací:

C) PO hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. § 27 zák 250/2000 Sb.

2. Účetní závěrka po musí být schválena předepsaným způsobem

Žádná z předchozích možností. Do 6 měsíců od rozvážného dne -vyhláška 220/2013 Sb 

3.Otázka: Inventarizaci majetku a závazků provádí PO v souladu s

A) Zákonem o účetnictví a prováděcí vyhláškou 372/2015 Sb. § 26,29,30 a 31 zu, prováděcí vyhláška 270/2010 ve znění p.p.

4. Podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést PO

B) V souladu s rozhodnutím svého zřizovatele. § 9 odst 3 pism a zu

5. PO se širokým základem DPPO jsou :

A)  Ústavy, obecně prospěšné společnosti, zdravotní zařízení. § 18 a odst 5 ZDP

6. Maximální doba splatnosti pohledávek u měst obcí či státních úřadů

C) Nesmí překročit 60 dnů. § 1963 NOZ

7. Příspěvková organizace člení faktury na vstupu podléhající DPH následujícím  způsobem

B)V první fázi na hlavní a vedlejší činnost, v druhé fázi na osvobozovanou a zdaňovanou činnost-tj plný, krácený a žádný nárok na odpočet DPH. § 75 a § 76 ZDPH

8.  Otázka: Identifikováná osoba vzniká za předpokladu, že

A) Přijme či poskytne přeshraniční službu- zde není zákonem stanovený limit nebo přijme zboží z EU v hodnotě nad 326 tis Kč.

9.  Otázka: PO je plátcem silniční daně z hlavní a vedlejší hospodářské činnosti za předpokladu, že:

C) Hlavní činnost je zisková a u vedlejší hospodářské činnosti jsou auta použita k podnikání.

10.  Otázka: Kdy je povinné účtování v podrozvaze?

A) Pokud přínosy z informace jsou nižší než náklady nebo se informace nepovažuje za významnou.(hladina v %, výčet případů, kombinace obojího). § 48 odst 1 vyhlášky pro PO

Chcete vědět vše o novinkách pro letošní rok?

 

Připravili jsme pro vás online školení 

Změny předpisů pro ÚSC a příspěvkové organizace

v roce 2020 a pro rok 2021 

kurz pro uzc a po