Nemocenské a sociální pojištění

orientujete se dobře ve změnách pro letošní rok?

správné odpovědi testu

Nemocenské pojištění obecně

1. Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnání, v němž sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání je nižší než rozhodný příjem nebo započitatelný příjem nebyl sjednán vůbec. Rozhodný příjem pro rok 2021 činí:

d) 3 500 Kč.

2. Pokud zaměstnavatel oznamuje okresní správě sociálního zabezpečení den nástupu zaměstnance do zaměstnání, které mu založilo účast na pojištění, činí tak písemným sdělením zaslaným příslušné okresní správě sociálního zabezpečení nebo v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou touto správou, sdělením zaslaným pouze v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou okresní správou sociálního zabezpečení,

d) na předepsaném tiskopisu zaslaném pouze v elektronické podobě na elektronickou adresu určenou okresní správou sociálního zabezpečení.

Ošetřovné

3. Podpůrčí doba u ošetřovného je v současné době prodloužena o dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení pro péči o děti nebo školy nebo jejich části z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Toto zvýhodnění trvá jen v době platnosti mimořádného opatření při epidemii, a to  

c) nejpozději 30. června 2021.

4. Zaměstnanec nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je žákem, je uzavřena z důvodu epidemie Covidu. Splní-li ostatní podmínky, má nárok na ošetřovné zaměstnanec 

a) činný na základě dohody o provedení práce?

5. Jak se mohou vystřídat oprávnění při péči o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je žákem, je uzavřena z důvodu epidemie Covidu? 

c) Vystřídat se mohou pouze dva zaměstnanci, střídání je možné i opakovaně. 

6. Jaká je výše ošetřovného za kalendářní den po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii? 

b) 70 % denního vyměřovacího základu.

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě („izolačka“)

7. Mají (při splnění dalších stanovených podmínek) nárok na „izolačku“ osoby samostatně výdělečně činné? 

b) ne

8. Nárok na „izolačku“ mohl vzniknout nejdříve za den 1. 3. 2021 a trvá nejdéle do

d) 30. dubna 2021.

9. „Izolačka“ náleží zaměstnanci 

b)po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény.

10. „Izolačku“ vyplácí zaměstnanci jeho zaměstnavatel. Jakým způsobem se zaměstnavateli částka, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku, uhradí?

c) O nic nežádá a částku si rovnou odečte z pojistného na sociální zabezpečení.

Pojistné na sociální zabezpečení

11. Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení činí pro rok 2021 částku12. V loňském roce došlo k prominutí části pojistného na sociální zabezpečení placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Toto prominutí se týkalo pojistného, které byli povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného za měsíce

d) 1 701 168 Kč.

12. V loňském roce došlo k prominutí části pojistného na sociální zabezpečení placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii. Toto prominutí se týkalo pojistného, které byli povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného za měsíce

b) červen, červenec a srpen 2020.

Chcete vědět vše o novinkách v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení pro letošní rok?

 

Připravili jsme pro vás online školení 

Jak na nemocenské pojištění a sociální zabezpečení v roce 2021

nemocenské a sociální pojištění