Víte vše o účetní závěrce a uzávěrce?

Otestujte své znalosti v našem rychlém testu.

Výsledky jsou zdarma.

1. Jaké jsou druhy inventur?
2. Doplňte, co vše podléhá inventarizaci:
3. V jakém období lze zahájit a ukončit provádění inventur u účetních jednotek, které mají účetní období kalendářní rok a rozvahovým dnem je 31.12.?
4. Lze podle zákona o daních z příjmů považovat za škodu opravu poškozeného majetku, který je ve vlastnictví poplatníka?
5. Je pravda, že výnosy účtujeme do období, ve kterém vznikly a k nim přiřazujeme náklady a náklady, které nelze přiřadit k výnosům (např. režijní) účtujeme do období, ve kterém vznikly?
6. Jak se jmenují účty, na které účtujeme např. odhad spotřeby energií v daném roce, když vyúčtování obdržíme až v roce následujícím?
7. Do kdy musí být odvedeno sražené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, aby se nezvýšil výsledek hospodaření daného roku?
8. Jaká zkratka je správně? IČ nebo IČO?
9. Do kdy lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje na základě schválené účetní závěrky (řádné i mimořádné) za běžné účetní období?
10. Může při nezveřejňování účetních závěrek do sbírky listin hrozit obchodní korporaci její zrušení?