Správné odpovědi testu

Víte vše o účetní závěrce a uzávěrce?

Jaké jsou druhy inventur?

Fyzická, dokladová a kombinace fyzické a dokladové

2. Co vše podléhá inventarizaci?

Stálá aktiva, oběžná aktiva, cizí zdroje, aktivní a pasivní účty časového rozlišení a majetek a závazky účtované popřípadě sledované na podrozvahových účtech.

V jakém období lze zahájit a ukončit provádění inventur u účetních jednotek, které mají účetní období kalendářní rok a rozvahovým dnem je 31.12.?

Od září daného roku do konce února příštího roku.

Lze podle zákona o daních z příjmů považovat za škodu opravu poškozeného majetku, který je ve vlastnictví poplatníka?

NE, poškozený nebo zničený majetek musí být v důsledku škody vyřazen. V tomto případě se jedná o náklady na opravu.

Je pravda, že výnosy účtujeme do období, ve kterém vznikly a k nim přiřazujeme náklady a – náklady, které nelze přiřadit k výnosům (např. režijní) účtujeme do období, ve kterém vznikly?

ANO

Jak se jmenují účty, na které účtujeme např. odhad spotřeby energií v daném roce, když vyúčtování obdržíme až v roce následujícím?

Dohadné účty

Do kdy musí být odvedeno sražené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, aby se nezvýšil výsledek hospodaření daného roku?

Do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období.

Jaká zkratka je správně? IČ nebo IČO?

IČO

Do kdy lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje na základě schválené účetní závěrky (řádné i mimořádné) za běžné účetní období?

Do konce následujícího účetního období

Může při nezveřejňování účetních závěrek do sbírky listin hrozit obchodní korporaci její  zrušení?

ANO, pokud se rejstříkovému soudu nepodaří doručit obchodní korporaci výzvu, aby doložila své účetní závěrky.

Měli jste v testu chyby?

Chcete se o účetní závěrce a uzávěrce dozvědět vše a mít přehled o novinkách pro letošní rok?

 

Připravili jsme pro vás školení  Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020, kde se dozvíte vše potřebné. 

účetní závěrka a uzávěrka