Nemocenské pojištění 2022/23

Test k ověření znalostí zdarma

Odpovězte na těchto 10 otázek. Správné odpovědi vám přijdou zdarma na váš e-mail.

1. 
Dávkou nemocenského pojištění není

2. 
Vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství ženě, která získala v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství 210 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění?

3. 
Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou od 1. 1. 2023 účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován příjem

4. 
Jak se stanoví denní výše nemocenského, jestliže zaměstnanec neměl v rozhodném období, kterým je doba od vstupu zaměstnance do zaměstnání do konce kalendářního měsíce, kdy vstoupil do zaměstnání, žádný započitatelný příjem?

5. 
Kdo není plátce pojistného?

6. 
Považuje se dočasná pracovní neschopnost z důvodu nařízené izolace a navazující „běžná“ dočasná pracovní neschopnost za jednu sociální událost?

7. 
Denní vyměřovací základ je?

8. 
Je nutné u zaměstnance s cizí státní příslušností za účelem přidělení EČP dokládat i doklady totožnosti zaměstnance (např. cestovní pas, doklad o narození…)?

9. 
Nárok na nemocenské nemá ten, kdo si přivodil pracovní neschopnost

10. 
Zaměstnavatel změnil výplatní termín z 5. dne v měsíci na 10. den v měsíci. Tuto změnu je s ohledem na odvod pojistného povinen oznámit příslušné OSSZ nejpozději