Jak na odpisy majetku v roce 2023

Test k ověření znalostí zdarma

Správné odpovědi vám pošleme zdarma na váš e-mail.

1. 
Musí účetní jednotka zpracovat odpisový plán pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku?

2. 
Může být z účetního odpisování dlouhodobého hmotného majetku vyloučena tzv. zbytková hodnota (odhadovaná prodejní cena)?

3. 
Pro zařazení hmotné movité věci do dlouhodobého hmotného majetku platí finanční hranice

4. 
Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který je zároveň hmotným majetek podle zákona o daních z příjmů,

5. 
Jak dlouho se účetně odpisuje technické zhodnocení hrazené nájemcem?

6. 
Jak se eviduje dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, který je v podílovém spoluvlastnictví?

7. 
Při odpisování hmotného majetku mimořádnými odpisy zvyšuje technické zhodnocení vstupní cenu?

8. 
Musí mít nájemce k daňovému uplatňování odpisů technického zhodnocení, které uhradil, písemný souhlas vlastníka?

9. 
Vstupní cenou hmotného majetku nabytého děděním po zůstaviteli, který majetek již odpisoval, je

10. 
Může být rovnoměrný odpis hmotného majetku uplatněn i v nižší sazbě, než stanoví § 31 odst. 1 zákona o daních z příjmů?

11. 
Jak se daňově odepisuje nehmotný majetek pořízený v roce 2019?

12. 
Jak ovlivní software v užívání pořízený v roce 2023, zařazený v účetnictví v dlouhodobém nehmotném majetku, daňové náklady?