Zdravotní pojištění v roce 2024

Test k ověření znalostí zdarma

Správné odpovědi vám pošleme zdarma na váš e-mail.

1. 
Jaká bude v roce 2024 u zaměstnavatele sazba pojistného, a to z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb.?

2. 
Jaká je v roce 2024 výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění?

3. 
Zaměstnanec pracuje na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti, ve které je sjednaná odměna ve výši 200 Kč na hodinu a zároveň je sjednáno, že zaměstnanec bude pracovat nejméně 10 hodin týdně. Bude zaměstnanec v roce 2024 účasten nemocenského pojištění po celou dobu trvání této dohody o pracovní činnosti?

4. 
Považuje se za splnění podmínky pro uplatnění slevy na pojistném, že zaměstnanec je starší 55 let, již v den jeho narozenin?

5. 
Jak dlouhou dobu může být pojištěnci vypláceno dlouhodobé ošetřovné?

6. 
Může zaměstnankyně, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství, pracovat?

7. 
Denní vyměřovací základ je?

8. 
Vznikne otci dítěte nárok na otcovskou, pokud k nástupu na ni dojde až po skončení zaměstnání?

9. 
Je studium pojištěnou činností?

10. 
Po kolika dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti musí ošetřující lékař zhodnotit zdravotní stav dočasně práce neschopného?

11. 
Nárok na nemocenské nemá ten, kdo si přivodil pracovní neschopnost

12. 
Má nárok na otcovskou i žena?

13. 
Má registrovaná partnerka, jejíž partnerka porodila, nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění o dítě po porodu pečovat a nepobírá peněžitou pomoc v mateřství?

14. 
Má zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením a pracuje v pracovním poměru u zaměstnavatele, který je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce?

15. 
Považuje se doba účasti na vojenském cvičení za vyloučenou dobu?