Jak legálně snížit daň

Test k ověření znalostí zdarma

Správné odpovědi vám pošleme zdarma na váš e-mail.

1. 
Fyzická osoba (rezident České republiky) darovala 5x v průběhu roku 2023 krev a dále poukázala 500 Kč dětskému domovu (na sociální účely). Rozhodněte, jakou částku si může uplatnit jako položku snižující základ daně, víte-li, že její základ daně za rok 2023 činil 50 000 Kč:

2. 
Označte, kteří z následujících poplatníků si nemohou za žádných okolností v daňovém přiznání uplatnit za rok 2023 dar poskytnutý české politické straně:

3. 
Označte z následujících ty právnické osoby, které si za žádných okolností nemohou snížit základ daně o poskytnutý dar:

4. 
Snížit základ daně fyzické osoby lze o úroky z úvěru použitého na financování bytových potřeb. Označte, co není bytovou potřebou fyzické osoby:

5. 
Amatérský fotbalový oddíl měl v roce 2023 základ daně ke zdanění ve výši 50 000 Kč. Rozhodněte, v jaké výši si může uplatit snížení daně, pokud úsporu na dani takto získanou použije v roce 2024 ke své nevýdělečné činnosti:

6. 
Rozhodněte, které podmínky musí být také splněny, aby si fyzická osoba mohla nárokovat snížení základu daně o pojistné na soukromé životní pojištění:

7. 
Označte nepravdivá tvrzení o odpočtu na spoření na stáří:

8. 
Zaměstnanec pan Novák je členem odborové organizace. V roce 2023 přispěl odborům částkou 8 000 Kč. Rozhodněte o výši možného odpočtu, pokud víte, že jeho hrubý příjem za rok 2023 činil 400 000 Kč:

9. 
Označte, co musí učinit zaměstnanec, aby mu zaměstnavatel uplatnit položky snižující základ daně v měsíční mzdě:

10. 
Amatérský fotbalový oddíl měl v roce 2023 základ daně ke zdanění ve výši 50 000 Kč. Rozhodněte, v jaké výši si může tento základ daně coby veřejně prospěšný poplatník snížit:

11. 
Označte, co není odborným vzděláváním pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání:

12. 
Majetkem, na jehož pořízení je možné čerpat odpočet na podporu odborného vzdělávání, bude:

13. 
Firma vynaložila na projekty výzkumu a vývoje tyto částky: - na projekt A 8 milionů korun v roce 2022 a 7 milionů korun v roce 2023, - na projekt B 8 milionů korun v roce 2022 a 10 milionů korun v roce 2023. Výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje v roce 2023 může dosáhnout až:

14. 
Firma dosáhla v roce 2023 ztrátu ve výši 40 000 000 Kč. Určete správné odpovědi ohledně možnosti uplatnění této ztráty:

15. 
Předpokládejme, že právnická osoba, jejímž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, dosáhne za rok 2023 ztrátu. Vyberte pravdivé výroky ohledně vzdání se práva na uplatnění této daňové ztráty: