Víte vše o účetní závěrce a uzávěrce?

Otestujte své znalosti v našem rychlém testu.

Výsledky jsou zdarma.

1. 
Jaké jsou druhy inventur?

2. 
Doplňte, co vše podléhá inventarizaci:

3. 
V jakém období lze zahájit a ukončit provádění inventur u účetních jednotek, které mají účetní období kalendářní rok a rozvahovým dnem je 31.12.?

4. 
Lze podle zákona o daních z příjmů považovat za škodu opravu poškozeného majetku, který je ve vlastnictví poplatníka?

5. 
Je pravda, že výnosy účtujeme do období, ve kterém vznikly a k nim přiřazujeme náklady a náklady, které nelze přiřadit k výnosům (např. režijní) účtujeme do období, ve kterém vznikly?

6. 
Jak se jmenují účty, na které účtujeme např. odhad spotřeby energií v daném roce, když vyúčtování obdržíme až v roce následujícím?

7. 
Do kdy musí být odvedeno sražené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, aby se nezvýšil výsledek hospodaření daného roku?

8. 
Jaká zkratka je správně? IČ nebo IČO?

9. 
Do kdy lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje na základě schválené účetní závěrky (řádné i mimořádné) za běžné účetní období?

10. 
Může při nezveřejňování účetních závěrek do sbírky listin hrozit obchodní korporaci její zrušení?