Víte vše o účetní závěrce a uzávěrce?

Otestujte své znalosti v našem rychlém testu.

Výsledky jsou zdarma.

1
Jaké jsou druhy inventur?
2
Doplňte, co vše podléhá inventarizaci:
3
V jakém období lze zahájit a ukončit provádění inventur u účetních jednotek, které mají účetní období kalendářní rok a rozvahovým dnem je 31.12.?
4
Lze podle zákona o daních z příjmů považovat za škodu opravu poškozeného majetku, který je ve vlastnictví poplatníka?
5
Je pravda, že výnosy účtujeme do období, ve kterém vznikly a k nim přiřazujeme náklady a náklady, které nelze přiřadit k výnosům (např. režijní) účtujeme do období, ve kterém vznikly?
6
Jak se jmenují účty, na které účtujeme např. odhad spotřeby energií v daném roce, když vyúčtování obdržíme až v roce následujícím?
7
Do kdy musí být odvedeno sražené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance, aby se nezvýšil výsledek hospodaření daného roku?
8
Jaká zkratka je správně? IČ nebo IČO?
9
Do kdy lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje na základě schválené účetní závěrky (řádné i mimořádné) za běžné účetní období?
10
Může při nezveřejňování účetních závěrek do sbírky listin hrozit obchodní korporaci její zrušení?