Víte vše o hmotném a nehmotném majetku?

Znáte všechny účetní i daňové aspekty?

Test pomocí 17 rychlých otázek vyhodnotí, jak dobře se orientujete v oblasti hmotného a nehmotného majetku.

Nejde o žádný odborný průzkum, výsledek proto berte s rezervou.

Výsledky jsou zdarma.

1
Kde jsou v účetní závěrce vykazovány hmotné movité věci, vymezené účetní jednotkou jako dlouhodobý hmotný majetek?
2
Je možné uplatnit zvýšenou hraniční částku pro hmotný majetek více jak 80 tis. Kč (zákonem č. 609/2020 Sb. - novela ZDP) již pro samostatné hmotné movité věci pořízené v roce 2020?
3
Posuzuje se technické zhodnocení u hmotného majetku (z pohledu daně z příjmů) stejně jako u dlouhodobého hmotného majetku (z pohledu účetnictví)?
4
Jsou úroky, např. z úvěru související s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku součástí jeho ocenění?
5
Musí účetní jednotka sestavit odpisový plán?
6
Metodu komponentního odpisování upravuje zákon o daních z příjmů?
7
Kde jsou v účetní závěrce vykazovány hmotné movité věci, vymezené účetní jednotkou jako drobný hmotný majetek?
8
Posuzuje se překročení hraniční částky výdajů na technické zhodnocení u nehmotného majetku odepisovaného podle § 32a ZDP (z pohledu daně z příjmů) ve zdaňovací období?
9
Co vyjadřuje hodnota oprávek u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku?
10
Snižuje dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jeho ocenění?
11
Mimořádné odpisy mohou být uplatněny u hmotného majetku pořízeného
12
Lhůta pro úpravu odpočtu DPH činí 5 let u movitých věcí
13
Jak se u hmotného majetku ve spoluvlastnictví se vede evidence majetku?
14
Odpisováním podle ZDP se rozumí zahrnování odpisů hmotného majetku, používaného k výdělečné činnosti, evidovaného u poplatníka, do výdajů (nákladů)
15
Jaká je minimální doba trvání finančního leasingu hmotného movitého majetku, zařazeného v odpisové skupině 3 stanovená ZDP?
16
Plátce pořizuje osobní automobil od jiného plátce. Automobil bude využíván k ekonomické činnosti i k soukromým účelům ředitele obchodní korporace. Plátce
17
Při zajišťovacím převodu vlastnictví hmotného majetku s výpůjčkou hmotný majetek