Víte vše o hmotném a nehmotném majetku?

Znáte všechny účetní i daňové aspekty?

Test pomocí 17 rychlých otázek vyhodnotí, jak dobře se orientujete v oblasti hmotného a nehmotného majetku.

Nejde o žádný odborný průzkum, výsledek proto berte s rezervou.

Výsledky jsou zdarma.

1. 
Kde jsou v účetní závěrce vykazovány hmotné movité věci, vymezené účetní jednotkou jako dlouhodobý hmotný majetek?

2. 
Je možné uplatnit zvýšenou hraniční částku pro hmotný majetek více jak 80 tis. Kč (zákonem č. 609/2020 Sb. - novela ZDP) již pro samostatné hmotné movité věci pořízené v roce 2020?

3. 
Posuzuje se technické zhodnocení u hmotného majetku (z pohledu daně z příjmů) stejně jako u dlouhodobého hmotného majetku (z pohledu účetnictví)?

4. 
Jsou úroky, např. z úvěru související s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku součástí jeho ocenění?

5. 
Musí účetní jednotka sestavit odpisový plán?

6. 
Metodu komponentního odpisování upravuje zákon o daních z příjmů?

7. 
Kde jsou v účetní závěrce vykazovány hmotné movité věci, vymezené účetní jednotkou jako drobný hmotný majetek?

8. 
Posuzuje se překročení hraniční částky výdajů na technické zhodnocení u nehmotného majetku odepisovaného podle § 32a ZDP (z pohledu daně z příjmů) ve zdaňovací období?

9. 
Co vyjadřuje hodnota oprávek u dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku?

10. 
Snižuje dotace na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jeho ocenění?

11. 
Mimořádné odpisy mohou být uplatněny u hmotného majetku pořízeného

12. 
Lhůta pro úpravu odpočtu DPH činí 5 let u movitých věcí

13. 
Jak se u hmotného majetku ve spoluvlastnictví se vede evidence majetku?

14. 
Odpisováním podle ZDP se rozumí zahrnování odpisů hmotného majetku, používaného k výdělečné činnosti, evidovaného u poplatníka, do výdajů (nákladů)

15. 
Jaká je minimální doba trvání finančního leasingu hmotného movitého majetku, zařazeného v odpisové skupině 3 stanovená ZDP?

16. 
Plátce pořizuje osobní automobil od jiného plátce. Automobil bude využíván k ekonomické činnosti i k soukromým účelům ředitele obchodní korporace. Plátce

17. 
Při zajišťovacím převodu vlastnictví hmotného majetku s výpůjčkou hmotný majetek