1. Podle § 8a zákona o rezervách mohou být tvořeny zákonné opravné položky ve výši 100% z neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky?
2. Může být tvořena zákonná opravná položka k pohledávce vzniklé z titulu smluvní pokuty?
3. Podmínky daňového odpisu pohledávek upravuje zákon o rezervách?
4. O pohledávkách z obchodních vztahů účtuje podnikatelský subjekt?
5. Musí být u pohledávky v cizí měně účtováno i o příslušné cizí měně?
6. O pohledávce z titulu zálohy na dlouhodobý hmotný majetek se u podnikatelů účtuje v účtové skupině 15?
7. Podle kterého ustanovení zákona o rezervách se tvoří zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení?
8. Podléhají inventarizaci vedle pohledávek i k nim vytvořené opravné položky?
9. Jak bude oceněna v rozvaze koupená pohledávka u postupníka?
10. Účtují, resp. sledují účetní jednotky pohledávky i na podrozvahových účtech?