Správné odpovědi testu

Společenství vlastníků jednotek

1. Společenství vlastníků jednotek vede účetnictví podle:

b) vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání

2. Účetním obdobím společenství vlastníků jednotek je:

a) kalendářní rok

3. Příloha k účetní závěrce SVJ nemusí obsahovat:

d) informaci o způsobu vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetního období.

4. Účetní závěrku SVJ:

c) schvaluje shromáždění vlastníků, termín pro projednání a schválení zákon neuvádí

5. Povinnost zveřejnit účetní závěrku společenství vlastníků jednotek:

d) má, a to zveřejněním ve sbírce listin veřejného rejstříku do 30 dní po schválení shromážděním,  nejpozději však do 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky.

6. Náklady na vedení účetnictví se rozpočtou:

b) na každou jednotku stejně

7. Zdaňovaným příjmem společenství vlastníků je:

d) úrok z vkladů na bankovních účtech společenství.

8. Registrační povinnost k dani z příjmů právnických osob společenství vlastníků jednotek:

d) má, a to do 15 dnů ode dne, kdy začne vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, nebo začne přijímat příjmy, v určitých případech ale není povinnost podat přihlášku k registraci.

9. V daném roce mělo společenství vlastníků příjem za správu domu a pozemku ve výši 220 000 Kč, příjem z úroku na běžném účtu ve výši 120 Kč a příjem z úroku z prodlení 157 Kč za pozdní úhrady částek některými vlastníky. Daňové přiznání za tento rok SVJ:

a) podává, a to např. do 3 měsíců po uplynutí roku (možnost i papírového podání) nebo elektronicky do 4 měsíců po uplynutí daného roku

10. Označte správný postup SVJ coby plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, víte-li, že každý měsíc z titulu své funkce obdrží předseda výboru odměnu 3 000 Kč a každý ze zbývajících členů výboru odměnu 2 000 Kč:

d) z odměn se odvede jen zdravotní pojištění a daň z příjmů ze závislé činnosti.

11. Společenství vlastníků jednotek ve vztahu ke členům výboru:

c) je povinno provést členovi výboru na základě jeho žádosti roční zúčtování daně vždy

12. Rozpočet SVJ za minulý rok skončil v přebytku 60 000 Kč. Z tohoto titulu:

d) z toho, že rozpočet skončil v přebytku, nelze dovodit, zda SVJ bude nebo nebude něco zdaňovat.

13. SVJ spravuje bytový dům rozdělený na 10 jednotek, z nichž jsou 3 nebytovými prostory a zbylých 7 obytnými prostory. Rozhodněte o sazbě DPH, kterou uplatní dodavatel oken (výměna oken je technickým zhodnocením), pokud víte, že velikost nebytových prostor je dohromady 200 m2 a velikost obytných prostor 400 m2 (vč. jednoho 150 m2 velkého bytu):

b) celá výměna oken bude v 15% DPH

14. Stane-li se SVJ osobou identifikovanou k dani (k DPH), bude mít mj. povinnost:

c) odvést správci daně DPH z nákupu střešní krytiny od firmy, která je plátcem na Slovensku

15. Vlastníci jednotek v bytovém domě rozděleném na jednotky jsou zároveň spoluvlastníky pozemku - zahrádky těsně u domu (spoluvlastnické podíly na zahrádce odpovídají výši spoluvlastnických podílů na jednotkách). Daň z nemovitých věcí budou platit: 

a) pouze z jednotky (ale ve zvýšené výši), z pozemku - zahrádky nikoliv

Chcete vědět vše o Společenství vlastníků jednotek v účetních a daňových souvislostech?

Nenechte si ujít online školení

 

Společenství vlastníků jednotek

- daňové a účetní povinnosti >>

 

Dozvíte se například:

SVJ - účetní jednostka

Kdy se stává SVJ účetní jednotkou a jaké má povinnosti.

Hospodaření SVJ

Jak hradit výdaje na správu, jak sestavit rozpočet SVJ.

Daně SVJ

Jak a kdy se registrovat k daním. Jaký je princip zdaňování příjmů a podávání přiznání k dani z příjmů.