Správné odpovědi testu

Odpisy nehmotného a hmotného majetku

– účetní a daňové aspekty

1. Jak vymezuje dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka – podnikatelský subjekt?

b) vnitřním předpisem 

2. Je vstupní cenou hmotného majetku pořízeného úplatně podle § 29 zákona o daních z příjmů pořizovací cena?

a) ano

3. Může být rovnoměrný odpis hmotného majetku uplatněn i v nižší sazbě, než stanoví § 31 odst.  1 zákona o daních z příjmů?

a) ano

4. Jak se daňově odpisuje nehmotný majetek pořízený v roce 2019?

a) podle ustanovení § 32a zákona o daních z příjmů 

5. Může být z účetního odpisování dlouhodobého hmotného majetku vyloučena tzv. zbytková hodnota (odhadovaná prodejní cena)? 

a) ano

6. U hmotného majetku ve spoluvlastnictví se vede evidence majetku:

b) u jednotlivých spoluvlastníků ve výši jejich spoluvlastnického podílu

7. Jak bude u základu daně odepisován software pořízený v roce 2022, zařazený v účetnictví v dlouhodobém nehmotném majetku?

c) účetní odpisy jsou daňovým nákladem        

8. Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku používaného k výdělečné činnosti a evidovaného u poplatníka, do výdajů (nákladů):

c) k zajištění tohoto příjmu

9. Technické zhodnocení, vynaložené vlastníkem na hmotném majetku uvedeném do užívání, v prvním roce odpisování:

b) je součástí vstupní ceny

10. Mimořádné odpisy hmotného majetku lze uplatnit

b) u nového hmotného majetku zařazeného do odpisových skupin 1 nebo 2

Chcete mít odpisy bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Jak na odpisy v roce 2023 >>