Správné odpovědi testu

BOZP pro malé firmy

1. Prevenci rizik a vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí: 

d) provádí obecně zaměstnavatel způsobem, který si sám zvolí

2. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat ochranu zdraví při práci se vztahuje na:

d) na všechny zaměstnance

3. Kdy může zaměstnanec pracovat s kyselinou octovou?

c) vedoucí zaměstnanec jej poinformuje o rizicích práce s žíravinami, pracovním postupu, dokumentaci 

4. V budově v majetku společnosti chybí požární řád. Právně odpovědný za nesoulad v požární ochraně je:

a) Člen statutárního orgánu společnosti

5. Obsah školení zaměstnanců musí brát v úvahu:

Správně jsou všechny odpovědi
a) Stáří zaměstnance
b) Odpovědnosti dle interních směrnic
c) Jazykové dovednosti a gramotnost
d) Rizika na pracovišti

6. Pracovní úraz je :

c) Jakékoliv poškození zdraví nebo smrt, které bylo zaměstnanci způsobeno nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi

7. Požádá-li těhotná zaměstnankyně pracující v noci o zařazení na denní práci, je zaměstnavatel:

a) Povinen její žádosti vyhovět

8. Které úrazy zaměstnavatel eviduje v knize úrazů?

d) Smrtelné, ostatní, bez pracovní neschopnosti a nemoci z povolání

9. V kterém případě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky?

a) Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními v oblasti organizace práce

10. Značky výstrahy mají:

b) Trojúhelníkový tvar s černým piktogramem na žlutém pozadí s černým okrajem; černý piktogram s 

Chcete mít všechny povinnosti ohledně BOZP v pořádku?

 

Nenechte si ujít online školení

 

BOZP pro malé firmy >>

 

Dozvíte se například:

Povinnosti zaměstnavatele

Jaké povinnosti dle zákoníku práce a dalších předpisů zaměstnavatel musí splňovat.

Rizika

Jak postupovat při prevenci rizik v oblasti BOZP.

Co dělat když ...

začne hořet, když se zaměstnanec zraní v práci, když ...