Test k ověření znalostí zdarma

Náklady a výnosy – účetní a daňové aspekty

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v problematice nákladů a výnosů. Máte vše zaúčtováno a zdaněno správně?

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
Jak se člení náklady a výnosy z pohledu struktury výkazu zisku a ztráty?

2. 
Je poskytnutí tzv. ochranného nápoje daňově uznatelným nákladem?

3. 
Je provize účtovaná v souvislosti s pořízením stravenek plně daňově uznatelným nákladem?

4. 
Je možné v účetnictví vzájemně zúčtovávat (kompenzovat) náklady a výnosy?

5. 
Postačí označit drobný reklamní předmět, který má být uplatněn jako daňový náklad logem poskytovatele?

6. 
Daň z nemovitých věcí se uznává jako daňový náklad ve výši, jak je zaúčtována v účetnictví bez ohledu na skutečnost, zda byla zaplacena?

7. 
Je škoda, způsobená neznámým pachatelem daňově uznatelným nákladem?

8. 
Zákonné zdravotní pojištění, se uznává jako daňový nákladech jen za zákonem o daních z příjmů stanovených podmínek?

9. 
Kdy jsou úroky z prodlení daňovým nákladem, resp. zdanitelným výnosem?

10. 
Je jednatel společnosti s ručením omezeným spojenou osobou podle zákona o daních z příjmů?