Test k ověření znalostí zdarma

Opravy a technické zhodnocení

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v problematice oprav a technického zhodnocení.

Máte vše zaúčtováno a zdaněno správně?

Správné odpovědi získáte zdarma.

1
Pokud hradí výdaje na opravy jiná než povinná osoba (vlastník za nájemce, nájemce za vlastníka), jedná se o daňový náklad osoby, která výdaj hradí?
2
Při poškození automobilu při havárii převyšuje částka vynaložená na opravu automobilu náhradu od pojišťovny. Jaká částka je daňovým nákladem?
3
Kolik činí finanční hranice pro technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku?
4
Technické zhodnocení vynaložené na hmotném majetku uvedeném do užívání, a to v prvním roce odpisování, zvyšuje vstupní cenu hmotného majetku?
5
Částka vynaložená na modernizaci majetku nepřekračující za účetní období limit stanovený účetní jednotkou je nákladem?
6
Při odpisování hmotného majetku mimořádnými odpisy technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu?
7
Zda se jedná o technické zhodnocení budovy, která je pronajímána, se zjišťuje z celkové vynaložené částky. Kým?
8
Musí mít nájemce k daňovému uplatňování odpisů technického zhodnocení, které uhradil, písemný souhlas vlastníka?
9
Jaká sazba DPH se uplatní při technickém zhodnocení budovy bytového domu stavebními pracemi?
10
Podléhá technické zhodnocení movitého dlouhodobého majetku úpravě odpočtu daně?