💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Test k ověření znalostí zdarma

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
Na koho vede zaměstnavatel evidenční list?

2. 
Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, m. j. obsahuje

3. 
Zaměstnavatel, jde-li o obchodní společnost nebo družstvo, vede (vedl) seznam společníků, členů statutárních orgánů a dozorčí rady za jednotlivé kalendářní měsíce včetně odvodů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

4. 
Zaměstnavatel vede evidenci

5. 
Zaměstnavatel dále vede evidenci o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zák. č. 155/1995 Sb.

6. 
Vystavená potvrzení dle bodu 4) a 5) zaměstnavatel

7. 
Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat mzdové listy nebo účetní záznamy pro účely důchodového pojištění

8. 
Stejnopisy evidenčních listů jsou zaměstnavatelé povinny

9. 
Změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání a pro výši a výplatu dávky jsou zaměstnavatelé povinni písemně hlásit, není-li určeno jinak

10. 
Evidenční list se vede pro každého občana za jednotlivý kalendářní rok

11. 
Ode dne dovršení důchodového věku se za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby

12. 
Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o invalidní důchod, založí pro něj zaměstnavatel evidenční list

13. 
Zaměstnavatel je povinen zaslat evidenční list ČSSZ ode dne zápisu údajů dle § 38 odst. 4 zák. č. 582/1991 Sb. nebo ode dne svého zániku

14. 
Evidenční list je zaměstnavatel povinen předložit orgánu sociálního zabezpečení

15. 
Při úmrtí občana se evidenční list