Správné odpovědi testu

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění

1. Na koho vede zaměstnavatel evidenční list?

c) na všechny zaměstnance, kteří jsou účastni pojištění

2. Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, m. j. obsahuje

b) vznik a skončení pracovního poměru nebo jiného vztahu k zaměstnavateli, který zakládá účast na důchodovém pojištění

3. Zaměstnavatel, jde-li o obchodní společnost nebo družstvo, vede (vedl) seznam společníků, členů statutárních orgánů a dozorčí rady za jednotlivé kalendářní měsíce včetně odvodů pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

b) v období před rokem 2014

4. Zaměstnavatel vede evidenci

b) o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)

5. Zaměstnavatel dále vede evidenci o dobách uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zák. č. 155/1995 Sb.

c) pokud trvaly celý kalendářní měsíc, případně jen po část měsíce, pokud pracovní poměr nebo jiný vztah k zaměstnavateli zakládá účast na důchodovém pojištění

6. Vystavená potvrzení dle bodu 4) a 5) zaměstnavatel

c) předá zaměstnanci, který je předkládá až v souvislosti se žádostí o dávku důchodového pojištění

7. Zaměstnavatelé jsou povinni uschovávat mzdové listy nebo účetní záznamy pro účely důchodového pojištění

a) po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají 

8. Stejnopisy  evidenčních listů jsou zaměstnavatelé povinny 

c) uschovávat po dobu 3  kalendářních roků po roce, kterého se týkají

9. Změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na dávku a jeho trvání a pro výši a výplatu dávky jsou zaměstnavatelé povinni písemně hlásit, není-li určeno jinak

b) do 8 dnů

10. Evidenční list se vede pro každého občana za jednotlivý kalendářní rok

a) od roku 2004

11. Ode dne dovršení důchodového věku se za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby

c) pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) zákona o důchodovém pojištění

12.  Zůstane-li občan v zaměstnání i poté, co požádal o invalidní důchod, založí pro něj zaměstnavatel evidenční list

b) vždy, a to pouze na dobu, která nebyla uvedena na odeslaném evidenčním listě

13.  Zaměstnavatel je povinen zaslat evidenční list ČSSZ ode dne zápisu údajů dle § 38 odst. 4 zák. č. 582/1991 Sb. nebo ode dne svého zániku

b) do 30 dnů

14. Evidenční list je zaměstnavatel povinen předložit orgánu sociálního zabezpečení

a) vždy na základě jeho výzvy, a to do 8 dnů ode dne obdržení výzvy

15.  Při úmrtí občana se evidenční list

c) předkládá na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené, nebo do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li evidenční list vyžádán od orgánu sociálního zabezpečení

Chcete mít evidenční listy důchodového pojištění v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Evidenční listy za rok 2022 >>