Správné odpovědi testu

Automobil v daních

1. Firma chce účetně odpisovat osobní automobil metodou zbytkové hodnoty. Rozhodněte, který z následujících postupů je správný, víte-li, že pořizovací cena automobilu byla 600 000 Kč, automobil je užíván od ledna 2022 a firma plánuje, že automobil prodá po 30 měsících za 300 000 Kč:

b) měsíční účetní odpis bude ve výši 10 000 Kč

2. Firma pořídila v roce 2021 nový osobní automobil za 800 000 Kč a začala ho odpisovat pomocí mimořádných odpisů na 24 měsíců. V roce 2022 provedla jeho technické zhodnocení za 200 000 Kč. Rozhodněte o správném postupu:

d) technické zhodnocení bude odpisovat samostatně, a to rovnoměrnými nebo zrychlenými odpisy ve 2. odpisové skupině.

3. Podnikající fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci se rozhodla tvořit rezervu na generální opravu motoru nákladního automobilu. Cena opravy, která má být provedena v roce 2024, byla odhadnuta na 150 000 Kč. Rozhodněte, který z následujících postupů vede k daňově účinné tvorbě rezervy:

c) rezervu bude vytvářet letech 2022, 2023, vždy po 750 000 Kč

4. Jakou minimální dobu musí trvat užívání osobního automobilu uživatelem před převodem automobilu na uživatele, má-li se jednat o finanční leasing po účely daní z příjmů?

b) 54 měsíců

5. V dubnu 2022 se rozhodl nájemce odkoupit osobní automobil, který od března 2021 užíval na základě nájemní smlouvy. Jak musí být stanovena odkupní cena, aby mohlo zůstat doposud placené nájemné daňově účinným nákladem?

c) nesmí být nižší než daňová zůstatková cena, kterou by měl automobil ke dni odkupu při použití rovnoměrných odpisů ze vstupní ceny automobilu vč. DPH

6. Podnikající fyzická osoba využila při pracovní cestě vlastní automobil, který nemá a nikdy neměla zahrnut do svého obchodního majetku. Jako daňově účinný výdaj:

b) může uplatnit základní náhradu za použití vozidla a náhradu za spotřebované pohonné hmoty, a to maximálně ve výši, kterou by obdržel zaměstnanec odměňovaný platem

7. Paušální výdaj na dopravu nelze uplatnit:

d) u vozidla používaného podnikající fyzickou osobou, která vozidlo užívá na základě finančního leasingu.

8. Podnikající fyzická osoba vlastní dvě vozidla, která má zahrnuta ve svém obchodním majetku, a jedno vozidlo, které ve svém obchodním majetku zahrnuto nemá }a nikdy nebylo). Všechna tři vozidla v daném roce nepronajímala, a používala je jak ke svým podnikatelským aktivitám, tak pro svou osobní potřebu. Rozhodněte, v jaké výši lze nejvýhodněji uplatnit paušální výdaj na dopravu:

b) 168 000 Kč

9 Zaměstnanec jel na pracovní cestu dodávkovým automobilem (skupina N1), který si vypůjčil od souseda. Rozhodněte o výši základní náhrady v roce 2022, kterou může zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout, aby se jednalo o příjem, který nebude u zaměstnance zdaněn:

b) 9,40 Kč / km

10. Ve velkém technickém průkazu (TP) automobilu jsou uvedeny následující 3 údaje o spotřebě (litrů na 100 km) podle normy EU: 7,0 / 5,0 / 6,3. Jakou spotřebu použijete pro výpočet pro účely zjištění náhrady za spotřebované pohonné hmoty při pracování cestě zaměstnance?

c) 6,3

11. Zaměstnanec jel v březnu na pracovní cestu svým automobilem. Zaměstnavateli doložil čerpání pohonných hmot (nafta), a to 20 litrů za cenu 46 Kč/litr načerpaných těstě před započetím pracovní cesty a 20 litrů za 48 Kč/litr načerpaných v průběhu pracovní cesty. Rozhodněte, jaká cena bude použita pro výpočet náhrady za spotřebované pohonné hmoty, pokud víte, že vyhlášková cena pro rok 2022 je 36,10 Kč/litr a víte-li, že výpočtem bylo zjištěno, že spotřeboval 50 litrů nafty:

a) 36,10 Kč/litr 

12. Zaměstnanec používal v daném měsíci pro služební i soukromé použití dva vozy - do 10. dne vůz za 600 000 Kč, od 11. dne levnější vůz za 480 000 Kč. Nepeněžním příjmem zaměstnance v daném měsíci bude částka:

c) 10 800 Kč

13. Pan Vomáčka pořídil své manželce k Vánocům 2021 nový osobní automobil za 400 000 Kč vč. DPH. Manželce se však nelíbila modrá barva vozu (chtěla červenou) a tak vůz prodala za 300 000 Kč v dubnu 2022 do Polska tamnímu autobazaru. Z pohledu DPH:

b) lze zažádat o vrácení DPH zaplaceného při nákupu vozidla (maximálně však do výše 63 000 Kč), ale musí se tak učinit do 10 dní od dodání vozu do Polska

14. 27.4.2022 a vozidlo předáno 2.5.2022. Leasing má trvat 60 měsíců (úplata za užívání bude 10 000 Kč/měsíc bez DPH), poté následuje převod na uživatele (za symbolických 1 000 Kč bez DPH). Rozhodněte o správném postupu z pohledu DPH:

b) půjde o dodání zboží, datum uskutečnění zdanitelného plnění 2.5.2022 a DPH bude odvedeno z celé částky 601 000 Kč za květen 2022

15. Podnikatel prodal 16.4.2022 automobil, který měl zahrnut ve svém obchodním majetku, společnosti s ručením omezeným. Silniční daň za březen uhradí: 

c) kupující

Chcete vědět vše o automobilu v účetních a daňových souvislostech?

Nenechte si ujít online školení

 

Automobil v daních >>

 

Dozvíte se například:

Auto a daňové odpisy

Jaký je správný posput při odpisování automobilu jako hmotného majetku.

Finanční / operativní leasing

Jaké jsou nutné podmínky uvedených leasingů. Jaké je srovnání s koupí vozidla.

Silniční daň

Jaké jsou principy zdanění a také základní povinnosti poplatníka daně silniční.