Správné odpovědi testu

Reklamy, reprezentace, sponzorství a dary

1. Jako daňově neúčinné náklady na reprezentaci zákon o daních z příjmů výslovně neuvádí výdaje na:

c) nápoje, zejména alkoholické

2. Darování nevyžaduje písemnou smlouvu:

c) je-li darována částka 10 000 Kč, která bude poukázána do 10 dnů od darování na účet obdarovaného

3. Rozhodněte, ve kterém případě nejde o poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu, ale o dar:

d) poskytnuta láhev pravého šampaňského, na etiketě je logo poskytovatele, celková hodnota 400 Kč vč. DPH.

4. Možnost snížit si za rok 2022 základ daně o poskytnutý dar nemůže mít (ani teoreticky) fyzická osoba, která je rezidentem:

d) Velké Británie.

5. Rozhodněte, které z následujících tvrzení je nesprávné:

b) právnická osoba si může za kalendářní rok 2022 v úhrnu odečíst dary až do výše 30 % základu daně

6. Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) má tři společníky - pana A.A., paní B.B. a společnost CCC s.r.o. Předpokládejme, že v.o.s. poskytne v roce 2022 částku 300 000 Kč na podporu obranného úsilí Ukrajině. Dar si uplatní:

c) každý ze společníků částku 100 000 Kč ve svém daňovém přiznání, bude-li mít dostatečný základ daně

7. Ve kterých případech nemá příjemce osvobozen příjem z přijatého bezúplatného plnění:

d) obdrží-li fyzická osoba - praktický lékař- dar na provozování lékařské praxe.

8. V případě odvolaného daru:

a) pokud byl přijatý dar zdaněn, lze o hodnotu odvolaného daru snížit základ daně

9. Veřejně prospěšným poplatníkem je:

d) spolek dobrovolných hasičů.

10. Fyzická osoba, která vede daňovou evidenci, si nechá v roce 2022 na zakázku zpracovat webové stránky propagující její podnikatelskou činnost. Rozhodněte o správném postupu a důvodu, proč je daný postup správným, pokud víte, že vytvoření webu stálo 50 000 Kč:

a) jde o daňově účinný výdaj, protože fyzická osoba nevede účetnictví

11. Firma uspořádala reklamní soutěž pro své zákazníky (podnikatele i nepodnikatele), a výhercům rozdala dárky. Označte případy, kdy nepostupovala daňově správně:

c) výhercem 3. ceny (hotovost 20 000 Kč) byla podnikající fyzická osoba - z výhry byla sražena daň 3 000 Kč a odvedena finančnímu úřadu, výherce obdržel 17 000 Kč

12. Daňová účinnost nákladů vynaložených na reklamu a propagaci závisí:

c) na tom, zda slouží nebo neslouží k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů

13. Firma poskytuje svým zaměstnancům jednotné pracovní oblečení (stejnokroje). Z pohledu daní z příjmů jde o:

a) daňový náklad, plní-li zejména reklamní, propagační a organizační účely

14. Plátce DPH nemá nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění použitého:

a) pro reprezentaci, je-li tato z pohledu daní z příjmů nedaňovým nákladem

15. Firma (plátce DPH) poskytuje svým zákazníkům (rovněž plátcům DPH) na základě výše odebraného zboží obratové bonusy, a to čtvrtletně v návaznosti na odebrané zboží v předchozím čtvrtletí. Z pohledu DPH: 

b) firma je povinna vystavit na obratový bonus opravný daňový doklad, oprava se považuje za samostatné plnění uskutečněné dnem, kdy zákazník splnil podmínky pro poskytnutí obratového bonusu

Chcete vědět vše o daňových a účetních souvislostech

darů, reklam, výdajů na reprezentaci a sponzorství?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Reklamy, dary, reprezentace a sponzorství >>

 

Dozvíte se například:

DPH

V jakých případech (v problematice reklam, reprezentace a darů) je možné uplatňovat odpočet DPH.

Dary, darovací smlouvy

Jako dárce máte možnost snížit si základ daně. A jako obdarovaný možnost osvobození a uplatnění souvisejících výdajů.

Daňové náklady

Jak se vyhnout nedaňovým nákladům na reprezentaci a zvolit optimálnější řešení.