Test k ověření znalostí zdarma

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

– účetní a daňové aspekty

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1
Jak vymezuje dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka – podnikatelský subjekt?
2
Je vstupní cenou hmotného majetku pořízeného úplatně podle § 29 zákona o daních z příjmů pořizovací cena?
3
Může být rovnoměrný odpis hmotného majetku uplatněn i v nižší sazbě, než stanoví § 31 odst. 1 zákona o daních z příjmů?
4
Jak se daňově odpisuje nehmotný majetek pořízený v roce 2019?
Add description here!
5
Může být z účetního odpisování dlouhodobého hmotného majetku vyloučena tzv. zbytková hodnota (odhadovaná prodejní cena)?
6
U hmotného majetku ve spoluvlastnictví se vede evidence majetku:
7
Jak bude u základu daně odepisován software pořízený v roce 2022, zařazený v účetnictví v dlouhodobém nehmotném majetku?
8
Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku používaného k výdělečné činnosti a evidovaného u poplatníka, do výdajů (nákladů):
9
Technické zhodnocení, vynaložené vlastníkem na hmotném majetku uvedeném do užívání, v prvním roce odpisování:
10
Mimořádné odpisy hmotného majetku lze uplatnit