Test k ověření znalostí zdarma

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

– účetní a daňové aspekty

Odpovězte na otázky a zjistíte, jak dobře se orientujete v této problematice.

Správné odpovědi získáte zdarma.

1. 
Jak vymezuje dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka – podnikatelský subjekt?

2. 
Je vstupní cenou hmotného majetku pořízeného úplatně podle § 29 zákona o daních z příjmů pořizovací cena?

3. 
Může být rovnoměrný odpis hmotného majetku uplatněn i v nižší sazbě, než stanoví § 31 odst. 1 zákona o daních z příjmů?

4. 
Jak se daňově odpisuje nehmotný majetek pořízený v roce 2019?

Add description here!

5. 
Může být z účetního odpisování dlouhodobého hmotného majetku vyloučena tzv. zbytková hodnota (odhadovaná prodejní cena)?

6. 
U hmotného majetku ve spoluvlastnictví se vede evidence majetku:

7. 
Jak bude u základu daně odepisován software pořízený v roce 2022, zařazený v účetnictví v dlouhodobém nehmotném majetku?

8. 
Odpisováním se rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku používaného k výdělečné činnosti a evidovaného u poplatníka, do výdajů (nákladů):

9. 
Technické zhodnocení, vynaložené vlastníkem na hmotném majetku uvedeném do užívání, v prvním roce odpisování:

10. 
Mimořádné odpisy hmotného majetku lze uplatnit