Správné odpovědi testu

Nemocenské pojištění

1. Dávkou nemocenského pojištění není

a) rodičovský příspěvek

2. Vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství ženě, která získala v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství 210 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění?

b) ne, není splněna podmínka 270 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství

3. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou od 1. 1. 2023 účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován příjem

b) 10.001 Kč a více 

4. Jak se stanoví denní výše nemocenského, jestliže zaměstnanec neměl v rozhodném období, kterým je doba od vstupu zaměstnance do zaměstnání do konce kalendářního měsíce, kdy vstoupil do zaměstnání, žádný započitatelný příjem? 

b) ze započitatelného příjmu, kterého by zaměstnanec pravděpodobně dosáhl na kalendářní den v kalendářním měsíci, v němž vznikla jeho pracovní neschopnost
z průměrného měsíčního platu stanoveného ČSÚ pro dané odvětví

5. Kdo není plátce pojistného?

d) zaměstnanec

6. Považuje se dočasná pracovní neschopnost z důvodu nařízené izolace a navazující „běžná“ dočasná pracovní neschopnost za jednu sociální událost?

a) ano

7. Denní vyměřovací základ je?

a) podíl započitatelného příjmu pojištěnce připadajícího na kalendářní den           

8. Je nutné u zaměstnance s cizí státní příslušností za účelem přidělení EČP dokládat i doklady totožnosti zaměstnance (např. cestovní pas, doklad o narození…)?

b) ne 

9. Nárok na nemocenské nemá ten, kdo si přivodil pracovní neschopnost

a) úmyslně

10. Zaměstnavatel změnil výplatní termín z 5. dne v měsíci na 10. den v měsíci. Tuto změnu je s ohledem na odvod pojistného povinen oznámit příslušné OSSZ

b) není povinen oznámit

Chcete mít vše ohledně nemocenského pojištění bez chyb? Chcete znát všechny novinky pro příští rok?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Nemocenské a důchodové pojištění 2022/23 >>