Správné odpovědi testu

 

Efektivní správa nemovitostí:

Co musíte vědět o účetnictví a daních?

1.  Má-li splňovat při pořízení stavebního díla smlouva definici finančního leasingu pro účely daně z příjmů, musí mimo jiné obsahovat:
 
b)  ustanovení o tom, že na uživatele budou převedena po dobu trvání rizika spojená s užíváním stavebního díla
c)  ujednání o tom, že v případě nabytí stavebního díla po skončení doby užívání koupí nebude kupní cena převyšovat zůstatkovou cenu vypočtenou ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by nemovitá věc měla při rovnoměrném odpisování k datu převodu vlastnického práva
 
2.  Vyberte z následujících tvrzení ta, která jsou pravdivá:
 
b) jednotku zákon o daních z příjmů považuje za hmotný majetek
d) budovy jsou účetně dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na vstupní cenu.

3.  Označte, co z uvedeného je součástí vstupní ceny budovy (která ještě není dokončena) vznikající na cizím pozemku (na základě práva stavby):
 
a) náklady na nezrealizovaný projekt (budova je stavěna podle jiného projektu)
b) náhrada vyplacená majiteli sousedního pozemku za to, že má po dobu stavby omezený přístup na svůj pozemek
c) náklad na ostrahu stavby v době, kdy stavební práce neprobíhají
 
4.  Fyzická osoba zdědila přízemní rodinný dům po babičce v roce 2020, v roce 2021 k němu dostavěla 1. patro, které chce nyní (v roce 2023) celé pronajmout. Dům lze odpisovat:
 
c)  z ceny určené podle zákona o ocenění majetku pro účely daně dědické zvýšené o hodnotu provedeného technického zhodnocení (v odpisech se zohlednění poměrem pronajímaná část domu)

5.  Které z následujících podmínek jsou nezbytné, chce-li nájemce odpisovat technické zhodnocení prostor, které má v nájmu?
 
a) musí technické zhodnocení uhradit
b) musí mít ve smlouvě písemný souhlas vlastníka s odpisováním

6.  Označte, co patří mezi nutné podmínky, aby bylo možné uvažovat o tvorbě daňově účinné rezervy na opravu střechy administrativní budovy:
 
 b) aby oprava nebyla prováděna z důvodů poškození střechy požárem
 d) tvorba rezervy nesmí být rozvržena na více než 10 zdaňovacích období.

7.  Označte pravdivá tvrzení o tom, kdy vznikne vlastníkovi nepeněžní příjem v souvislosti s technickým zhodnocením, které provedl se souhlasem vlastníka nájemce a které vlastník nájemci neuhradí:
 
b) pokud vlastník neumožní nájemci odpis technického zhodnocení, tak ve zdaňovacím období, kdy nájemní vztah skončí
c)  pokud vlastník umožní nájemci odpis technického zhodnocení, tak ve zdaňovacím období, kdy písemně zruší souhlas s odpisováním, bude-li to dříve něž bude ukončen nájemní vztah

8.  Vlastník bytové jednotky tuto jednotku využívá k vlastnímu bydlení. Má však drobný podíl na příjmu pronájmu společných částí domu. Jako daňově účinný výdaj si může oproti tomuto zdaňovanému příjmu dát:
 
a) fiktivní výdaje ve výši 30 % tohoto příjmu z pronájmu společných prostor domu
b) náklad na opravu a údržbu společných částí domu, pokud se tyto náklady budou vztahovat k zmíněnému pronájmu společných prostor

9.  Označte, co se rozumí také bytovou potřebou pro účely uplatnění úroků z úvěru poskytnutého fyzické osobě na bytové účely:
 
a) údržba bytové jednotky
d)  vypořádání společného jmění manželů, je-li předmětem vypořádání úhrada podílu spojeného se získáním rodinného domu.

10.  Ve kterých případech nelze u fyzické osoby v roce 2023 osvobodit příjem z prodeje rodinného domu, víte-li, že:
 
b) rodinný dům byl pořízen koupí před 3 lety a nebyl nikdy v obchodním majetku vlastníka
d) rodinný dům byl pořízen koupí před 17 lety, poslední 3 roky byl v obchodním majetku vlastníka.

11.  Označte případy, kdy se pronajímatel (plátce DPH) nemůže aplikovat DPH:
 
c) u nájmu obytného prostoru
d) u nájmu pozemku vč. rodinného domu (který je součástí pozemku).

12.  Označte nemovité věci, které pro účely DPH patří pod vybrané nemovité věci:
 
a) inženýrská síť
c) pozemek, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí

13.  Označte případy, kdy se v souvislosti se stavebně montážními pracemi na nemovité věci jedná o plnění v 15% první snížené sazbě DPH:
 
a) při výstavbě rodinného domu pro sociální bydlení
d) při provádění rekonstrukce, kterou se mění nebytový prostor na bytový prostor o velikosti 100 m2.

14.  Označte plnění v souvislosti s provozem nemovité věci, které bude v 10% druhé snížené sazbě DPH:
 
c) dodání pitné vody do administrativní budovy
d) dodání tepla pro vytápění výrobní haly.

15.  Vyberte pravdivé výroky ohledně aplikace vypořádacího koeficientu plátcem DPH v souvislosti odpočtem DPH při pořízení nemovitou věcí:
 
a) vypořádací koeficient se nepoužije, pokud plátce používá část nemovitosti ke svým zdanitelným plněním a část pro svou osobní potřebu
c) vypořádací koeficient se nepoužije, pokud plátce při pořízení nemovité věci neuplatnil odpočet DPH na vstupu

Chcete mít vše ohledně účtování a danění pronájmu nemovitostí v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Nemovitosti a jejich nájem z účetního a daňového pohledu >>