Správné odpovědi testu

 

Jak na odpisy v roce 2023

1.  Musí účetní jednotka zpracovat odpisový plán pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku?
 
 b) ano, ale pouze střední a velké účetní jednotky

2.  Může být z účetního odpisování dlouhodobého hmotného majetku vyloučena tzv. zbytková hodnota (odhadovaná prodejní cena)?
 
a) ano

3.  Pro zařazení hmotné movité věci do dlouhodobého hmotného majetku platí finanční hranice
 
c) podle vnitřní směrnice účetní jednotky

4.  Dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku, který je zároveň hmotným majetek podle zákona o daních z příjmů,
 
b)  snižuje ocenění majetku v účetnictví a zároveň i daňovou vstupní cenu majetku

5.  Jak dlouho se účetně odpisuje technické zhodnocení hrazené nájemcem?
 
a) za dobu používání technického zhodnocení
 
6.  Jak se eviduje dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek, který je v podílovém spoluvlastnictví?
 
a) každý spoluvlastník eviduje svůj spoluvlastnický podíl
 
7.  Při odpisování hmotného majetku mimořádnými odpisy zvyšuje technické zhodnocení vstupní cenu?
 
b) ne, technické zhodnocení se odpisuje samostatně

8.  Musí mít nájemce k daňovému uplatňování odpisů technického zhodnocení, které uhradil, písemný souhlas vlastníka?
 
a) ano

9.  Vstupní cenou hmotného majetku nabytého děděním po zůstaviteli, který majetek již odpisoval, je
 
d) vstupní cena evidovaná u zůstavitele

10.  Může být rovnoměrný odpis hmotného majetku uplatněn i v nižší sazbě, než stanoví § 31 odst. 1 zákona o daních z příjmů?
 
a) ano

11.  Jak se daňově odepisuje nehmotný majetek pořízený v roce 2019?
 
a) podle (nyní již zrušeného) ustanovení § 32a zákona o daních z příjmů

12.  Jak ovlivní software v užívání pořízený v roce 2023, zařazený v účetnictví v dlouhodobém nehmotném majetku, daňové náklady?
 
a) účetní odpisy jsou daňovým nákladem

Chcete mít vše ohledně odpisů v pořádku a bez chyb?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Jak na odpisy v roce 2023 >>