Správné odpovědi testu

 

Zdravotní pojištění v roce 2024

1. Jaká bude v roce 2024 u zaměstnavatele sazba pojistného, a to z vyměřovacího základu stanoveného podle § 5a odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb.?
 
b) 27,8 %

2. Jaká je v roce 2024 výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění?
 
4.000 Kč a více

3. Zaměstnanec pracuje na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti, ve které je sjednaná odměna ve výši 200 Kč na hodinu a zároveň je sjednáno, že zaměstnanec bude pracovat nejméně 10 hodin týdně. Bude zaměstnanec v roce 2024 účasten nemocenského pojištění po celou dobu trvání této dohody o pracovní činnosti?
 
a) ano

4. Považuje se za splnění podmínky pro uplatnění slevy na pojistném, že zaměstnanec je starší 55 let, již v den jeho narozenin?
 
ano

5. Jak dlouhou dobu může být pojištěnci vypláceno dlouhodobé ošetřovné?
 
b) maximálně 90 dnů

6. Může zaměstnankyně, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství, pracovat?
 
a) ano, ale nikoliv v tom zaměstnání, ze kterého jí náleží dávka

7. Denní vyměřovací základ je?
 
a) podíl započitatelného příjmu pojištěnce připadajícího na kalendářní den

8. Vznikne otci dítěte nárok na otcovskou, pokud k nástupu na ni dojde až po skončení zaměstnání?
 
b) ne

9. Je studium pojištěnou činností?
 
a) ano

10. Po kolika dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti musí ošetřující lékař zhodnotit zdravotní stav dočasně práce neschopného?
 
a) 180

11. Nárok na nemocenské nemá ten, kdo si přivodil pracovní neschopnost
 
a) úmyslně

12. Má nárok na otcovskou i žena?
 
c) ano, ale pouze v případě péče o dítě, které převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu

13. Má registrovaná partnerka, jejíž partnerka porodila, nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud matka dítěte nemůže nebo nesmí z důvodu závažného dlouhodobého onemocnění o dítě po porodu pečovat a nepobírá peněžitou pomoc v mateřství?
 
b) ne

14. Má zaměstnavatel nárok na slevu na pojistném na zaměstnance, který je osobou se zdravotním postižením a pracuje v pracovním poměru u zaměstnavatele, který je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce?
 
b) ne

15. Považuje se doba účasti na vojenském cvičení za vyloučenou dobu?
 
a) ano

Chcete znát všechny novinky ve zdravotním pojištění pro rok 2024?

 

Nenechte si ujít online školení

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - KOMPLEXNÍ PŘEHLED A NOVINKY ROKU 2024>>