💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Správné odpovědi testu

 

Jak legálně snížit daň

1.  Fyzická osoba (rezident České republiky) darovala 5x v průběhu roku 2023 krev a dále poukázala 500 Kč dětskému domovu (na sociální účely). Rozhodněte, jakou částku si může uplatnit jako položku snižující základ daně, víte-li, že její základ daně za rok 2023 činil 50 000 Kč:
 
a)  částku 15 500 Kč (za každý odběr 3 000 Kč, dále 500 Kč za dar dětskému domovu)

2.  Označte, kteří z následujících poplatníků si nemohou za žádných okolností v daňovém přiznání uplatnit za rok 2023 dar poskytnutý české politické straně:
 
c)  fyzická osoba, která je rezidentem Švýcarska

3.  Označte z následujících ty právnické osoby, které si za žádných okolností nemohou snížit základ daně o poskytnutý dar:
 
a)  veřejná vysoká škola
b)  veřejná obchodní společnost
 
4.  Snížit základ daně fyzické osoby lze o úroky z úvěru použitého na financování bytových potřeb. Označte, co není bytovou potřebou fyzické osoby:
 
a) koupě chaty, kde hodlá fyzická osoba bydlet

5.  Amatérský fotbalový oddíl měl v roce 2023 základ daně ke zdanění ve výši 50 000 Kč. Rozhodněte, v jaké výši si může uplatit snížení daně, pokud úsporu na dani takto získanou použije v roce 2024 ke své nevýdělečné činnosti:
 
b)  ve výši 50 000 Kč (tj. ve výši základu daně)

6.  Rozhodněte, které podmínky musí být také splněny, aby si fyzická osoba mohla nárokovat snížení základu daně o pojistné na soukromé životní pojištění:
 
a) nesmí dojít v průběhu trvání pojištění k výplatě příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy
d) fyzická osoba musí být zároveň pojistníkem a pojištěným.

7.  Označte nepravdivá tvrzení o odpočtu na spoření na stáří:
 
a) odpočet je možný u doplňkového penzijního spoření, pokud si fyzická osoba platí měsíčně 500 Kč

8.  Zaměstnanec pan Novák je členem odborové organizace. V roce 2023 přispěl odborům částkou 8 000 Kč. Rozhodněte o výši možného odpočtu, pokud víte, že jeho hrubý příjem za rok 2023 činil 400 000 Kč:

c)  částkou snižující základ daně bude jen částka 3 000 Kč

9.  Označte, co musí učinit zaměstnanec, aby mu zaměstnavatel uplatnit položky snižující základ daně v měsíční mzdě:
 
 v měsíční mzdě položky snižující základ daně uplatnit nelze.

10.  Amatérský fotbalový oddíl měl v roce 2023 základ daně ke zdanění ve výši 50 000 Kč. Rozhodněte, v jaké výši si může tento základ daně coby veřejně prospěšný poplatník snížit:
 
 o 50 000 Kč
 
11.  Označte, co není odborným vzděláváním pro účely odpočtu na podporu odborného vzdělávání:
 
 a) praktické vyučování žáků základní školy
 c) praktické vyučování studentů všeobecného gymnázia
 
12.  Majetkem, na jehož pořízení je možné čerpat odpočet na podporu odborného vzdělávání, bude:
 
a) software za 90 000 Kč
d) obráběcí stroj za 300 000 Kč.

13.  Firma vynaložila na projekty výzkumu a vývoje tyto částky: - na projekt A 8 milionů korun v roce 2022 a 7 milionů korun v roce 2023, - na projekt B 8 milionů korun v roce 2022 a 10 milionů korun v roce 2023. Výše odpočtu na podporu výzkumu a vývoje v roce 2023 může dosáhnout až:
 
c) 17,1 milionů korun (100 % z 16 mil. Kč, tedy z celkové výše výdajů na projekty v loňském roce a 110 % z 1 mil. Kč, tj. z celkového navýšení výdajů na projekty v aktuálním roce oproti roku předchozímu)

14.  Firma dosáhla v roce 2023 ztrátu ve výši 40 000 000 Kč. Určete správné odpovědi ohledně možnosti uplatnění této ztráty:
 
b) ztráta lze uplatnit i v letech 2021 a 2022, ale pouze v souhrnné výši 30 000 000 Kč
c) ztráta, kterou nelze uplatnit v letech 2021 a 2022 nebo kterou poplatník neuplatnil v letech 2021 až 2022, lze uplatnit v letech 2024 až 2028

15.  Předpokládejme, že právnická osoba, jejímž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, dosáhne za rok 2023 ztrátu. Vyberte pravdivé výroky ohledně vzdání se práva na uplatnění této daňové ztráty:
 
b) vzdá-li se práva na uplatnění ztráty, nebude moci tuto ztrátu uplatnit v následujících 5 kalendářních letech; roce 2021 a 2022 bude mít i nadále možnost ztrátu dosaženou v roce 2023 uplatnit
c) vzdát se práva na uplatnění ztráty lze pouze podáním oznámení správci daně, které musí být učiněno nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání za rok 2023

Chcete znát všechny další možnosti, jak legálně snížit daň fyzických i právnických osob?

 

Nenechte si ujít online školení

 

Jak legálně snížit daň fyzických i právnických osob >>