Správné odpovědi testu

 

Důchodové pojištění a vedení ELDP v roce 2024

1.  Je možné doplatit dobu pojištění před rokem 1996?
 
c)  ne

2.  Na koho vede zaměstnavatel evidenční list?
 
c) na všechny zaměstnance, kteří jsou účastni pojištění

3.  Doba péče o dítě ve věku do 4 let
 
b) je náhradní dobou pojištění

4.  Mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění se uschovávají
 
b) po dobu 45 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají

5.  Zaměstnavatel vede evidenci o náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), které vyplácí a vystavuje občanům potvrzení o době a důvodu poskytování těchto náhrad za jednotlivý kalendářní rok a toto potvrzení
 
a) předá občanovi, který ho přikládá až při žádosti o dávku důchodového pojištění

6.  Rozhodný příjem pro vznik účasti na pojištění v roce 2023 a 2024 je
 
c) v roce 2023 i v roce 2024 částka 4 000 Kč

7.  Zaměstnanci, který pracoval od 1. 7. 2023 do 31. 5. 2024 na základě dohody o provedení práce s měsíčním příjmem 10 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:
 
a) ne

8.  Zaměstnanci, který pracoval od 1. 8. 2023 do 31. 5. 2024 na základě dohody o pracovní činnosti s měsíčním příjmem 4 000 Kč, vzniká povinná účast na důchodovém pojištění:
 
a) ano

9.  Občan požádal o předčasný starobní důchod dle § 31 zdp jeden rok před dovršením důchodového věku, tj. 29. 9. 2024. Získal 35 roků pojištění, včetně náhradních dob pojištění. Vznikne občanovi nárok na tento důchod?
 
b) ano, splnil podmínku potřebné doby pojištění a do dosažení důchodového věku, od něhož se důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let

10. Občan požádal o předčasný starobní důchod dle § 31 zdp jeden rok před dovršením důchodového věku, tj. 29. 10. 2024. Získal 35 roků pojištění, včetně náhradních dob pojištění. Vznikne občanovi nárok na tento důchod?

b) ne, nesplnil podmínku potřebné doby pojištění 40 let 

11.  Poživatel starobního důchodu dle § 29 zdp uzavřel od 1. 4. 2023 se zaměstnavatelem pracovní poměr na dobu neurčitou. Náleží tomuto zaměstnanci výplata starobního důchodu po dobu, kdy pracuje?
 
 b) ano, náleží vždy

12.  Může občan podat žádost o důchod online
 
b) ano, nejdříve od 1. 12. 2023

13.  Evidence, kterou zaměstnavatel vede o občanech pro účely důchodového pojištění, m. j. obsahuje
 
b) vznik a končení pracovního poměru nebo jiného vztahu k zaměstnavateli, který zakládá účast na pojištění

14.  Ode dne dovršení důchodového věku se za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu nepovažují doby
 
c) pracovního volna bez náhrady příjmu a neomluvené nepřítomnosti v práci a doby uvedené v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) zákona o důchodovém pojištění

15.  Může poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně pracovat a bude mu náležet výplata tohoto důchodu?
 
a)  ano, a může vykonávat výdělečnou činnost

Chcete mít znát všechny změny v důchodovém pojištění

 

pro rok 2024?

 

Nenechte si ujít online školení

 

NEMOCENSKÉ A DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2024 >>