💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Audit a novela zákona o účetnictví

Novela zákona o účetnictví, platná od roku 2025, přinese modernizaci účetnictví, změny v účetních metodách, snížení administrativy a soulad s mezinárodními předpisy. Zahrnuje také nové limity pro audit od roku 2025.

Všechny účetní jednotky musí sestavovat účetní závěrku k rozvahovému dni, známou jako řádnou. Zákon o účetnictví však umožňuje i vytvoření mimořádné nebo mezitímní závěrky v jiných termínech. Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu a to všechno jako nedílný celek. Některé účetní jednotky jsou dále povinné sestavovat výkaz o změnách ve vlastním kapitálu nebo přehled peněžních toků. U některých účetních závěrek je požadované ověření auditorem.

Audit a účetní závěrka

Zákon o účetnictví požaduje, aby účetnictví reflektovalo skutečný stav. Audit prověřuje, zda účetnictví odpovídá zákonům a účetním standardům. Audit je podle zákona o auditorech ověřením účetní závěrky nebo konsolidované závěrky. Výsledkem je auditorská zpráva s výrokem auditora: bez výhrady, s výhradou, záporný nebo může být odmítnut.

Účetní jednotky jsou dle zákona o účetnictví rozdělené do čtyř kategorií: mikro, malé, střední a velké. Velké účetní jednotky a střední účetní jednotky musí mít účetní závěrky ověřené auditorem. U malých účetních jednotek je povinnost auditu závislá na překročení limitů stanovených kritérii: akciové společnosti a svěřenské fondy musí splnit alespoň jedno kritérium, ostatní malé účetní jednotky alespoň dvě.

Kritéria pro audit

Povinný audit se vyžaduje, pokud účetní jednotka překročí k rozvahovému dni a v předcházejícím období následující limity: celková aktiva 40 mil. Kč, čistý roční obrat 80 mil. Kč, průměrný počet zaměstnanců 50. U malých jednotek, jako jsou akciové společnosti nebo svěřenské fondy, stačí překročit jedno kritérium. Ostatní malé jednotky musí splnit alespoň dvě kritéria pro povinnost auditu.

Změny dle novely zákona o účetnictví

V novele zákona o účetnictví by se měl snížit počet účetních jednotek povinných k auditu účetní závěrky; malé jednotky již nebudou muset audit podstupovat, ale mohou si jej nechat provést dobrovolně. Audit zvyšuje věrohodnost účetních výkazů, a tedy jejich hodnotu pro uživatele. Povinnost auditu pro velké a střední účetní jednotky by měla zůstat, s výjimkou mateřských entit s konsolidační povinností, které musejí audit provést bez ohledu na kategorii. Tato změna má za cíl snížit administrativní zátěž malých jednotek. Přesto mohou jiné právní předpisy vyžadovat audit i u malých či mikro jednotek. Má se za to, že o povinný audit se jedná pouze tehdy, bude-li se v rámci tohoto auditu ověřovat kompletní účetní závěrka, nikoli pouze její část.

Kompletní znění článku naleznete ZDE.
Zajímají vás další novinky, které novela zákona o účetnictví přinese? Přihlaste se na naše školení PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNY V NOVELE ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ a buďte v obraze.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>