Jak správně určit místo plnění?

Pro účely DPH se místo plnění služeb souvisejících s kulturou, uměním, sportem, vědou, vzděláváním a zábavou určuje podle speciálních pravidel, a to zejména u vstupného a přidružených služeb. Podívejme se společně na to, jak správně určit toto místo plnění.

Základní pravidlo určení místa plnění

Základní pravidlo určení místa plnění je, že u služeb poskytnutých osobám povinným k dani se místo plnění nachází tam, kde má tato osoba sídlo. U služeb poskytnutých osobám nepovinným k dani se místo plnění nachází tam, kde sídlí poskytovatel služby.

Výjimky ze základního pravidla

Z tohoto základního pravidla existuje řada výjimek, kdy se místo plnění při poskytnutí služeb určuje podle speciálních pravidel.

Mezi tyto výjimky patří zejména určení místa plnění při poskytnutí:

 • služby vztahující se k nemovité věci,
 • přepravy osob,
 • služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy,
 • stravovací služby,
 • nájmu dopravního prostředku,
 • služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani,
 • služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani,
 • služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani,
 • služby osobě nepovinné k dani do třetí země,
 • telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani.

Poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy

Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy je obvykle místo konání eventu. To platí pro služby opravňující ke vstupu na akce (včetně souvisejících služeb jako je například využití šatny) pro všechny osoby a pro služby spojené s akcí poskytované osobám nepovinným k dani. Pokud však jde o služby poskytované osobě povinné k dani, určí se místo plnění dle základního pravidla, teda podle sídla příjemce služby.

Službami spočívajícími v oprávnění ke vstupu pak rozumíme služby, jejichž podstatným rysem je udělení oprávnění ke vstupu na akci výměnou za vstupenku nebo úplatu, včetně úplaty v podobě předplatného, sezonní vstupenky nebo pravidelného poplatku. Například:

 • v kultuře – divadelní a cirkusová vystoupení, veletrhy, koncerty, výstavy,
 • ve sportu – sportovní zápasy a soutěže (nikoliv však tělocvičny),
 • ve vzdělání – konference a semináře.

Vedlejší služby zahrnují služby přímo související se vstupem na tyto akce poskytované osobě účastnící se akce samostatně za protiplnění. Takové vedlejší služby zahrnují zejména používání šaten nebo hygienických zařízení, avšak nezahrnují prosté služby zprostředkování související s prodejem vstupenek.

Kompletní znění článku i s praktickými příklady naleznete ZDE.

A taky máme pro vás skvělé školení: DAŇOVÉ A NEDAŇOVÉ NÁKLADY, TIPY, MOŽNOSTI A OPTIMALIZACE 2023-2024.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>