💥 ŽHAVÉ LETNÍ SLEVY 50% 💥

 NA VŠECHNA VIDEO ŠKOLENÍ

AKCE TRVÁ JEN DO KONCE ČERVENCE!!!

Použijte slevový kód:   LETO50

Konsolidační balíček a FKSP

Od roku 2024 se ruší vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Podívejme se, jak mají postupovat subjekty, které měly povinnost tento fond vytvářet.

Legislativa

Od 1. 1. 2024 byl konsolidačním balíčkem zrušený fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) podle zákona č. 349/2023 Sb. a vyhlášky č. 114/2002 Sb. Ministerstvo financí proto vydalo 21. 12. 2023 metodické doporučení pro správu FKSP, platné od 1. 1. 2024, pro organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní podniky, školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy, České dráhy a.s. a Správu železnic.

Do konce roku 2023 se postupovalo podle vyhlášky o FKSP. Ta však byla zrušena a došlo k dalším významným změnám v této oblasti: snížení základního přídělu do fondu z 2 % na 1 % a povinnost použít minimálně 50 % tohoto přídělu na spoření na stáří zaměstnanců. Tyto změny se týkají všech subjektů, včetně těch, které dříve vyhlášce nepodléhaly (např. veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce). Právní úprava FKSP nyní proběhne skrze novelizaci zákonných předpisů konsolidačním balíčkem, přičemž je nutné, aby organizace znaly aktuální znění těchto předpisů. K právní úpravě FKSP od 1. 1. 2024 došlo v zákonech č. 218/200 Sb., 250/200 Sb., 77/1997 Sb., 561/2004 Sb., 111/1998 Sb., a 341/2005 Sb.

Nová právní úprava

Základní účel fondu na podporu sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců a jejich rodin zůstává i po legislativní změně stejný, ale nově zahrnuje povinné spoření na stáří. Tento krok je součástí konsolidačního balíčku zaměřeného na posílení důchodového spoření. Přestože nemusí mít zaměstnanci na tento benefit zájem, organizace musí část fondu povinně věnovat na spoření na stáří.

Z fondu lze teď přispívat na základě nové struktury minimálně 50% základního přídělu na spoření na stáří (účelově vázaná část) a zbytek může být použit flexibilně (volná část) v souladu s účelem fondu.

Pravidla neupravená zákony si stanoví organizace samy v kolektivních smlouvách nebo interních předpisech a pokud nejsou v rozporu s legislativou, mohou pokračovat v obvyklém postupu. V blízké budoucnosti se neočekává další legislativní změna fondu.

Organizace musí být seznámená s daňovými ustanoveními a předpisy pro produkty spoření na stáří, včetně osvobození od daně z příjmů pro některé zaměstnanecké benefity, jak upřesňuje Finanční správa ve svých metodických informacích od 1. ledna 2024.

Příjemce příspěvku FKSP

Metodická informace upozorňuje na nejednotnou právní úpravu oprávněných osob k fondům, kdy některé zákony neuvádějí, komu může být z fondu vyplácený. Osobní působnost je tak volnější a teoreticky může být plněno komukoli. Doporučuje se vnitřně přesně specifikovat, kdo a za jakých podmínek může z fondu dostávat plnění. Při specifikaci je třeba zvážit účel fondu, omezení na zaměstnance u spořicích produktů na stáří a daňové důsledky plnění pro příjemce.

Produkty spoření na stáří

Od 1. 1. 2024 se tvoří fond kulturních a sociálních potřeb z 1 % ročních nákladů na mzdy a odměny v organizacích. Minimálně 50 % z tohoto fondu musí jít na příspěvky na spoření na stáří zaměstnanců, které jsou osvobozené od daně z příjmů. Tato pravidla platí pro příděly od roku 2024, zatímco zůstatek z roku 2023 může být využívaný libovolně.

Organizace by měly rozhodnout o rozdělení fondu na účelově vázanou a volnou část k 1. lednu každého roku, přičemž toto rozdělení platí po celý rok i přes případné změny ve výši fondu. Pokud reálný příděl přesáhne rozpočtovaný, rozdíl jde do volné části; pokud je nižší, snížení se dotkne jen volné části.

Do konce roku 2023 mohli zaměstnanci uplatnit odpočet daně za penzijní spoření a životní pojištění do 24 000 Kč na každou položku, zatímco zaměstnavatel mohl přispět až 50 000 Kč daňově účinně. Od 1. 1. 2024 se limit spojuje na 48 000 Kč souhrnně na všechny uvedené produkty spoření na stáří a pojištění dlouhodobé péče, přičemž limit pro zaměstnavatele zůstává 50 000 Kč, nyní i pro dlouhodobý investiční produkt (DIP) a pojištění dlouhodobé péče.

Nově lze příspěvek zaměstnavatele na spoření na stáří stanovit bez ohledu na výši příspěvku zaměstnance. DIP je nově definovaný jako daňově zvýhodněný nástroj spoření, který může obsahovat různé finanční produkty od bankovních vkladů po investiční nástroje. Poskytovatelé DIP musí být registrovaní u České národní banky.

Majetek v DIP může zahrnovat peněžní prostředky, investiční cenné papíry, dluhopisy, kryté dluhopisy, cenné papíry a deriváty pro zajištění majetku. Zaměstnavatelé nesmějí ovlivňovat výběr DIP zaměstnanci ani přijímat pobídky, které by porušovaly tento zákaz, a měli by zohlednit šíři nabízených produktů bez diskriminace.

Další příjmy do fondu

Zdroje příjmů fondu se nemění. jsou nimi náhrady škod a pojistná plnění, peněžní dary, splátky zápůjček a pro příspěvkové organizace i příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, pokud na jejich provoz přispívají.

Volná část přídělu

Organizace může z FKSP poskytovat příspěvky podle vlastního uvážení. Vnitřní předpisy musí určit cílové skupiny, účel a výši příspěvků. Při tvorbě předpisů je potřeba zajistit směřování k podpoře sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců a zohlednit zdanění benefitů, což může vést k dodatečným nákladům na sociální a zdravotní pojištění.

Stravování a FKSP

Ze zrušené vyhlášky přechází do rozpočtových pravidel limit, umožňující hradit z FKSP na stravování max 45 % peněžitého příspěvku. Tento limit zůstává nezměněn. Je zavedená možnost poskytnutí dalšího peněžitého příspěvku na stravování po odpracování více než 11 hodin v jednom dni.

Stravovací vyhláška (č. 296/2022 Sb.) zůstává platná i po 1. 1. 2024. Novela daně z příjmů omezuje maximální hodnotu nepeněžního plnění osvobozeného od daně na stejnou částku jako peněžitý příspěvek na stravování. Pro rok 2024 to je 116,20 Kč.

Legislativa týkající se stravování dle rozpočtových pravidel se nemění. Zrušením vyhlášky o FKSP odpadá limit pro příspěvek na stravování z FKS. Nyní je jeho maximum omezené pouze zákonem o daních z příjmů na výše uvedenou částku.

Kompletní znění článku naleznete ZDE.

Zajímá vás co dalšího konsolidační balíček přinesl? Podívejte se na naše školení KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK 2024. Připravujeme pro vás i školení ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY V ROCE 2024. Již brzy se objeví v naši nabídce.


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>