Velký přehled změn v roce 2024

Přinášíme vám přehled změn pro rok 2024 pro OSVČ, firmy i zaměstnance. Kromě obvyklých úprav pojistného, paušální daně a minimální mzdy byl také schválen konsolidační balíček, který přinesl spoustu změn.

Dohody a dovolená

Změny zákoníku práce z října zasáhnou od ledna 2024 také dohody o pracovní činnosti a provedení práce (DPČ, DPP). Pracovníci na DPČ a DPP budou mít nárok na dovolenou, podobně jako zaměstnanci v pracovním poměru. Právní úprava dovolené se na ně bude vztahovat, pokud splní stanovené podmínky. Jelikož zákoník práce nestanovuje u DPP a DPČ týdenní pracovní dobu, bude pro účely dovolené považována pracovní doba v délce 20 hodin týdně, bez ohledu na skutečný rozsah práce.

Minimální mzda

Minimální mzda pro rok 2024 stoupla z 17 300 Kč na 18 900 Kč. Hodinová sazba vzrostla na 112,50 Kč, což představuje růst o 9,2 %. Zvýšily se také úrovně zaručené mzdy v 1., 2., 3. a 8. skupině prací, v prvních třech o 1 600 Kč (8,1 – 9,2 %) a v osmé skupině o 3 200 Kč (9,2 %).

Seznam držitelů datových schránek

V únoru 2024 nabude platnosti novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která transformuje stávající systém. Každý držitel nebude automaticky uveden ve veřejném seznamu, namísto toho bude aplikován princip opt-in také pro podnikající fyzické osoby. Osoby budou muset aktivně požádat o zápis, ale budou moci kdykoliv požádat o výmaz. Ke dni nabytí účinnosti zákona budou všechny údaje o fyzických a podnikajících fyzických osobách z veřejného seznamu odstraněny.

Cestovní náhrady

Pro rok 2024 dochází k úpravě tuzemských i zahraničních cestovních náhrad z důvodu cenového vývoje jídel a nápojů ve veřejném stravování. Cílem je adekvátní finanční kompenzace zaměstnancům, které zaměstnavatel vyšle na pracovní cestu do zahraničí. Dále se snižuje paušální náhrada za práci na dálku z 4,60 Kč/h na 4,50 Kč/h.

Nemocenské dávky

Novela zákona č. 321/2023 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení přináší změny v důchodech (online žádosti, změna ve výplatách), v slevách na pojistném a nemocenských dávkách a v náhradě mzdy za volno kvůli akcím pro děti a mládež.

Náhrada mzdy

Ve Sbírce zákonů byly oznámeny nové hranice pro rok 2024 pro náhradu mzdy a nemocenské dávky. Náhrada mzdy se tak mírně zvýšila.

Stavební zákon

Nový stavební zákon, účinný od začátku roku, zjednodušuje a urychluje stavební řízení. Stavební úřad nyní sám kontaktuje ostatní úřady a získá jejich vyjádření v takzvaném koordinovaném závazném stanovisku, včetně nově zavedeného jednotného environmentálního stanoviska.

Konsolidační balíček

Konsolidační balíček přináší řadu změn, které platí už teď od ledna, začnou platit postupně v průběhu roku 2024 nebo v dalších letech.

Od tohoto roku se firmám zvýšila daň z příjmů právnických osob z 19 na 21 %.

Nově se změnily pravidla pro nerealizované kurzové rozdíly, které firmy nyní nemusí dodaňovat. Od roku 2024 mohou navíc firmy, jež mají většinu transakcí v cizí měně, účtovat v EUR, USD, GBP. Tato funkční měna je závislá na několika ukazatelích, například míře, jakou měna ovlivňuje náklady firmy, nebo konkurenčním prostředí daného státu.

V letech 2024–2026 se pro OSVČ zvýší minimální vyměřovací základ sociálního pojištění z 25 % na 40 % průměrné mzdy, tedy o 5 procentních bodů ročně. To znamená pro rok 2024 zvýšení minimální zálohy z 2944 Kč na 3852 Kč. I při neměnném výpočtu u zdravotního pojištění se záloha zvýšila z 2722 Kč na 2968 Kč kvůli nové průměrné mzdě. Pro OSVČ se navíc zvýšil vyměřovací základ u sociálního pojištění z 50 na 55 % základu daně. Začínající podnikatelé, kteří v minulých 20 letech nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost, budou mít však první dva roky po zahájení podnikání stejný měsíční vyměřovací základ, tj. 25 % průměrné mzdy.

Nově, pokud je měsíční vyměřovací základ OSVČ nižší než minimální, je od nového roku stanovena minimální výše pro důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti až do podání přehledu o příjmech a výdajích. Systém se tak sjednocuje se zdravotním pojištěním. Někteří OSVČ musí upravit výši záloh již v lednu.

Konsolidační balíček ovlivňuje také paušální daň OSVČ. V roce 2024 je v prvním pásmu paušální daň 7498 Kč/měsíčně. V druhém a třetím pásmu 16 745 a 27 139 Kč.

Do konce roku 2023 platil zaměstnavatel nemocenské 2,1% z hrubé mzdy. Nově platí i zaměstnanec 0,6%, což je u zaměstnance se mzdou 40 000 Kč přibližně 240 Kč měsíčně.

Stále platí dvě sazby daně z příjmů, 15 a 23 %. Vyšší sazba se nyní uplatňuje u příjmů nad 3násobek průměrné mzdy, ne 4násobek. Týká se to i OSVČ, kde sazba platí od 36násobku průměrné mzdy, ne 48násobku.

Daňová uznatelnost při nákupu osobních aut pro podnikání je nyní omezena na první 2 miliony Kč. Sleva na dani pro manžela/manželku pečující o dítě je nově omezena do 3 let věku dítěte. Školkovné a sleva na studenta byly zrušeny. Daňové benefity zaměstnancům jsou nyní vymezeny na úrovni poloviny průměrné mzdy. Příjmy z tombol a hazardních her jsou osvobozeny do limitu 50 000 Kč. Byl zrušen odpočet za členské příspěvky odborůmosvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně u vnitrostátních letů. Vratky za „zelenou naftu“ se nyní stanovují podle normativů. Osvobození od daně z příjmu pro chov včel (do 50 včelstev) zůstává v platnosti (1000 Kč na 1 včelstvo).

Nový konsolidační balíček přináší do zákona o daních z příjmů novinku – „příspěvek na stravování“. Tento pojem zahrnuje jak stravování poskytované na pracovišti, tak i peněžité příspěvky na stravování. Sjednocuje tak podmínky pro stravenky a stravenkový paušál. Pro daňové účely nebude nepeněžní poskytování stravování na pracovišti neomezené. Zaměstnanci budou mít nárok na daňové osvobození do výše 70 % horní hranice stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Při směnách delších než 11 hodin lze poskytnout druhý stravenkový paušál.

Nově se u dohod o provedení práce stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance: 25 % průměrné mzdy pro DPP u jednoho zaměstnavatele a 40 % při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů. Při překročení limitu bude odvedeno z mzdy i pojistné. Zákonodárci však zapomněli na další úpravy v oblasti zdravotního pojištění. Bude také zavedena povinnost evidovat všechny dohody o provedení práce a příjmy z nich. Zaměstnavatelé bez zaměstnanců účastných nemocenského pojištění se budou muset přihlásit do evidence ČSSZ podle zákona o nemocenském pojištění. Tyto změny budou platit až od července 2024 a mohou být ještě upraveny.

Konsolidační balíček zvýšil daň z nemovitých věcí na 1,8násobek. Obce mohou upravit daně u zemědělských pozemků koeficientem 0,5 až 1,5, či je zcela osvobodit. Od roku 2025 bude daň ročně navyšována o inflaci.

Konsolidační balíček snížil počet sazeb DPH na dvě – 21 % a 12 %. Potraviny bez nápojů, stavební práce, dětské autosedačky a pohřební služby mají nyní sazbu 12 %. Naopak u čepovaného piva, kadeřnických a holičských služeb, služeb autorů a umělců, sběru, přepravy a skládkování komunálního odpadu, opravy obuvi, kožených výrobků a kol, úklidových prací a palivového dřeva se sazba zvýšila na 21 %. Zvýšila se i sazba na léky, dříve v 10% sazbě. Sníženou sazbu má jen příležitostná hromadná doprava osob. Knihy budou od DPH osvobozeny.

Podle návrhu měla spotřební daň z lihu stoupat do 2027. Nakonec se ale v roce 2024 a 2025 zvýší o 10 % a v roce 2026 o 5 %.

V roce 2024 se zvýšila spotřební daň u tabákových výrobků o 10%, s plánem dalšího zvýšení o 10% v roce 2025 a o 5% v roce 2026. U e-cigaret a nikotinových sáčků bylo zavedeno čtyřleté zvyšování daně až na 10 Kč/1 ml a 1,7 Kč/g.

Konsolidační balíček zvýšil daň z hazardu na 30% u živých her, binga, sázek a tombol. Výnos z online her je nyní 100% státní příjem, zatímco výnos z landbased her se rozděluje mezi stát (55%), obce s automaty (22,5%) a všechny obce dle počtu obyvatel (22,5%). Minimální daň za jeden herní automat vzrostla na 13 400 Kč.

Příjmy z prodeje cenných papírů jsou osvobozeny od daně do 100 000 Kč za zdaňovací období, to zůstalo stejné, nově se vymezilo osvobození příjmu z prodeje cenného papíru/podílu ve firmě na 40 000 000 Kč na poplatníka, pokud je splněn časový test 3, resp. 5 let mezi nabytím a prodejem.

Cena dálniční známky vzrostla z 1500 na 2300 Kč ročně a zavedl se pravidelný valorizační mechanismus, který bude reflektovat výši inflace. .

Prostředky na Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) se snížily na 1 % z původních 2 %. Peníze na FKSP jsou nyní tvořeny z nákladů zúčtovaných na platy/mzdy a polovina je určena na přispívání zaměstnavatele na produkty spoření na stáří.

Podmínky pro nárok na podporu při nezaměstnanosti z úřadu práce se zpřísňují, zejména pro opakované žadatele. Prodloužila se doba důchodového pojištění nezbytná pro získání podpory.

Nově je státní podpora stavebního spoření maximálně 1000 Kč ročně pro všechny smlouvy.

Konsolidační balíček od roku 2024 zrušil registrační povinnost pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob, včetně začínajících OSVČ, a pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby. Poplatníci daně z příjmů právnických osob a plátci příjmů ze závislé činnosti si musí nadále registrační povinnost ponechat, nicméně se počítá s jejím zrušením v budoucnu.

Kompletní znění celého článku naleznete ZDE.

Jste ze všech těch změn zmatení? Přihlaste se na naše školení a udělejte si v tom pořádek jednou pro vždy!
ZMĚNY V MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ OBLASTI V ROCE 2024

AKTUALITY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH V ROCE 2024


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>