Právě teď můžete využít mimořádných slev 30 - 70 % na vybraná VIDEO ŠKOLENÍ!

Neváhejte, nic netrvá věčně!!!

Změna sazby DPH komunální odpad

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021

Dne 31. 12. 2020 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb., kterým se také mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití z 21 % na 15 %.

Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny

V rámci novelizovaného znění zákona o DPH je nově zařazena do přílohy č. 2 položka CZ-CPA „38.3 – Zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití; druhotné suroviny“, přičemž za předpokladu naplnění zákonných podmínek se při poskytnutí této služby od 1. 1. 2021 uplatní první snížená sazba daně (15 %). Tato položka byla do přílohy č. 2 doplněna na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu. V této souvislosti upozorňujeme, že první sníženou sazbu daně lze aplikovat pouze na službu zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití, tj. nikoliv na samotný pouhý prodej druhotné suroviny, při kterém se z pohledu principů DPH jedná o dodání zboží a nikoliv o poskytnutí služby. Předmětná položka 38.3 se nově nachází v příloze č. 2 k zákonu o DPH, která upravuje výhradně oblast první snížené sazby daně pro služby a nikoliv zboží. V případě dodání druhotných surovin tedy nedochází od 1. 1. 2021 k žádné změně v uplatňování sazby daně.

Výklad pojmu „komunální dopad“ pro účely zákona o DPH

Vzhledem k novému zákonu o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb.), který od 1. 1. 2021 rozšiřuje definici komunálního odpadu o směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů (nejen tak od fyzických osob z domácností), pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností, považujeme za nezbytné upřesnit, co se rozumí pojmem „komunální odpad“ pro účely zákona o DPH.
Z důvodů vysoké harmonizace DPH na úrovni Evropské unie je nutno při výkladu základních
principů DPH, a to včetně použití a výše sazeb daně, vycházet z unijních právních předpisů,
kterým je v první řadě směrnice Rady 2006/112/ES o společném sytému daně z přidané
hodnoty (dále jen „směrnice o DPH“). Ve směrnici o DPH je v příloze III bodu 18 uvedena
možnost uplatnit sníženou sazbu daně mimo jiné při poskytnutí služeb s odvozem
a zpracováním domovního odpadu, není-li tato služba poskytována veřejnoprávními
subjekty.

Ze znění směrnice o DPH včetně jejich komentářů tak lze vyvodit, že úmyslem této
evropské legislativní úpravy bylo ulevit sníženou sazbou daně pouze při sběru a likvidaci
domovního odpadu (odpadu produkovaného domácnostmi) a nikoliv při sběru a likvidaci
Č. j.: 12199/21/7100-20116-050822 strana 2 (celkem 2)
odpadu produkovaného podnikatelskými nebo i třeba neziskovými subjekty. Ve snížené
sazbě daně tak mohou být pouze předmětné služby spojené s domovním odpadem,
tj. výlučně s odpadem vyprodukovaným domácností, přičemž veškerý další odpad nemůže
mít stejný daňový režim.

Definice pojmu komunální odpad

Zákon o DPH v příloze č. 2 neobsahuje výslovnou definici, co se rozumí pojmem „komunální
odpad“, a to ani odkazem na jiný právní předpis. S ohledem na harmonizaci daně z přidané
hodnoty v rámci Evropské unie je však nezbytné pojem „komunální odpad“, vykládat v duchu
evropského práva. Komunálním odpadem se z hlediska eurokonformního výkladu tak myslí
právě a jen domovní odpad, který vyprodukuje domácnost běžnou nepodnikatelskou
činností. Novou definici komunálního odpadu obsaženou v novém zákoně o odpadech
od 1. 1. 2021 tak není možné použít při výkladu pojmu komunální odpad pro účely zákona
o DPH.

Určení sazby daně při sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu

Pro úplnost lze uvést, že na webu Finanční správy je zveřejněna Informace „Určení sazby
daně při sběru, svozu a likvidaci komunálního odpadu dle novely zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), účinné
od 1. 1. 2009“ ze dne 27. ledna 2009, která odkazovala na komunální odpad dle zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Zde je však třeba vzít v úvahu, že tento
odkaz byl i při dodržení principů platných pro DPH možný, neboť vymezení komunálního
odpadu dle tohoto zákona účinného do 31. 12. 2020 bylo shodné s přístupem platným
pro účely DPH.

Uplatnění pouze u vybraných služeb

Z výše uvedeného vyplývá, že od 1. 1. 2021 nedochází ke změně, tedy ani k rozšíření
aplikace první snížené sazby DPH z důvodu nové definice pojmu komunální odpad
v novém zákoně o odpadech.
První sníženou sazbu DPH (15 %) lze tedy, stejně jako do 31. 12. 2020, uplatnit pouze
u vybraných služeb souvisejících s odpadem vyprodukovaným domácnostmi (komunální
odpad pro účely zákona o DPH). Jedná se o služby zařazené do následujících položek:
• 38.1 Sběr a přeprava komunálního odpadu.
• 38.2 Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.
Nově je od 1. 1. 2021 do těchto služeb zařazena i služba 38.3 Zpracování komunálního
odpadu k dalšímu využití.

Závazné posouzení určení sazby daně u zdanitelného plnění

V případě nejistoty či nejasností jakou sazbu daně v případě zdanitelného plnění uplatnit, lze
i nadále využít institutu tzv. závazného posouzení. Podání žádosti o závazné posouzení pak
vychází především z § 47a a § 47b zákona o DPH, přičemž se pro podání žádosti a další
procesní záležitosti spojené s řízením o závazném posouzení použijí příslušná ustanovení
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Žádost se může
vztahovat pouze k jedné položce zboží či služby a její podání podléhá správnímu poplatku
ve výši 10 000 Kč.

Zdroj: Finanční správa


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>