DPP a DPČ – vstupní lékařské prohlídky

DPP a DPČ vstupní prohlídky. Jsou pro zaměstnání malého rozsahu nutné vstupní prohlídky? Kdo a jak často musí na prohlídku?

Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ

Pokud se jedná o práci prováděnou na DPP a DPČ, platí ustanovení § 59 odst. 1
písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, které stanoví, že v
případě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je zaměstnavatel povinen
zajistit vstupní lékařskou prohlídku pouze v případě, pokud je osoba ucházející se o
zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky
zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy.

Jedná se tedy o činnosti, které
jsou v I. kategorii a II. kategorii bez rizika, kdy vstupní prohlídky není nutné zajistit.

Zaměstnavatel však může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat, má-li pochybnosti
o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, i když činnost nebude prací rizikovou a
která má být vykonávána na základě DPP nebo DPČ.

Změna periodických prohlídek

Od 15.12.2017 (novelizace vyhlášky č. 79/2013 Sb.) došlo ke změně v oblasti
periodických prohlídek u DPP a DPČ. Pokud zaměstnání v rámci DPP a DPČ trvá po
dobu, ke které je nutné u pracovního poměru zajistit periodickou prohlídku, je nutné
ji zabezpečit u zaměstnanců v rámci DPP a DPČ.

Kategorizace prací

Provedení kategorizace prací je v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákoníku práce
a § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, povinností každého
zaměstnavatele bez ohledu na počet zaměstnanců, druh jimi vykonávané práce a druh jejich
pracovněprávního vztahu.

O zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany
veřejného zdraví na základě návrhu předloženého zaměstnavatelem. Náležitosti návrhu jsou
uvedeny v § 37 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. Práce do druhé kategorie zařazuje
zaměstnavatel, a je povinen tyto práce oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
včetně údajů rozhodných pro toto zařazení. Za práce v I. kategorii se považují všechny práce,
které nebyly zařazeny do vyšších kategorií. Orgánu ochrany veřejného zdraví se práce
zařazené do kategorie první neoznamují.


Kategorizace prací se provádí v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb., kterou se
stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických
expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických
expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Rozhodujícím
údajem pro zařazení práce do kategorie je expozice zaměstnance rizikovým faktorům, které se
vyskytují při dané práci (např. hluk, prach, chemické látky, chlad, teplota apod.) za
konkrétních pracovních podmínek na konkrétním pracovišti. Není rozhodující druh (činnost,
funkce) vykonávané profese.


Z výše uvedeného vyplývá, že při výkonu prací v rámci DPP a DPČ, které jsou
zařazeny do I. kategorie není nutné zajišťovat vstupní lékařskou prohlídku. Jedná-li se o
činnosti, které patří do II. kategorie, u nichž se nebude vyskytovat žádný rizikový faktor,
nebude též nutné zabezpečit vstupní lékařskou prohlídku.

Zaměstnáváte brigádníky na DPP a DPČ?

Chcete vědět o všech změnách, které jsou právě platné?

Připravili jsme pro vás důležité online školení, které byste rozhodně měli mít po ruce, pokud zaměstnáváte brigádníky. Všechny informace najdete tady >>

Sledujte nás také na sociálních sítích:


Chcete další informace o účetních, mzdových a daňových aktualitách? Pravidelně pro vás připravujeme online školení na všechna důležitá témata. Podívejte se na aktuální školeni >>